Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • ЗАПОВЕД № РД-275/13.06.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  13-06-2018
  З А П О В Е Д:
  № РД-275/13.06.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ
  .

  ПУП-ЧИПР за част от кв. 56, УПИ VІ-405, VІІ-404 и Х-401 по действащия регулационен план на с. Равногор, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/...............
  /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-238/23.05.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  25-05-2018

  З А П О В Е Д:
  № РД-238/23.05.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 86, УПИ ХІІІ-513 по действащия регулационен план на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/............
  /П.Петков/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И E че е изготвен Проект за изменение на ПР за УПИ № II - 24 в кв.4 по плана на с. Розово, общ. Брацигово

  17-05-2018

  К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

   

  До

  Георги Атанасов Атанасов -    Пловдив, ж.к. Тракия 224 В ет.5 ап.13   Йорданка Петрова Атанасова- Пловдив, ж.к. Тракия 224 В ет.5 ап.13

  Цонка Атанасова Грънчарова- Пловдив ,ж.к. Тракия 194 Б  ет. 3 ап.06

  Калинка Атанасова Василева- с.Братаница.ул. Първа  № 9

  Мария Атанасова  Кръстева -  с.Семчиново ул. Двадесет и първа № 16

  Митка Иванова Стойчева -     гр. Брацигово   ул. Данаил Юруков №11

  Мария Стоянова Кирилова - гр. Велинград  ул.Стойо Калпазанов №14

  Златко Димитров Гургов -      гр.Велинград ул.Стойо Калпазанов № 14

  Красимира Кръстева Даскалова-   с. Розово ул. Втора № 17

  Надежда Михайлова Златанова   - няма дани

                                           

                                            С Ъ О Б Щ Е Н И E

   

       Съобщаваме  Ви, че е изготвен  Проект  за  изменение на  ПР  за УПИ № II - 24 в кв.4 по плана на с. Розово, общ. Брацигово  по заявление с вх. №  94Г-529-1/26.01.2018г. от Георги  Атанасов  Атанасов.

       Проектът се намира в Кметство Розово, адрес: ул. „ Първа"  № 32, тел.03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Изменения и възражения  по проекта  се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово  в   14- дневен срок от датата на получаване на съобщението  съгласно чл. 128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

       Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.


       Съгласувал:

        Кмет на с. Розово:..................

                                      / Й. Петкова /

       Изготвил:.....................................

                        / Гл.спец.АТОН: Д. Петрова/

 • ЗАПОВЕД на основание чл. 150 от ЗУТ

  10-05-2018
  З А П О В Е Д

  № РД - 213
  Брацигово 10.05.2018 год.

  Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а, като разгледах искане с вх. №30-435-1/09.05.2018г. от ЕТ „СЮМ-Стоян Младенов", че същото е основателно тъй като възложителя не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.
  На основание чл. 150 от ЗУТ

  Р А З Р Е Ш А В А М:

  Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект:

  „Цех за преработка на медицински и ароматни култури"

  в имот с идентификатор 06207.502.227 по КККР на гр. Брацигово, общ.Брацигово /УПИ І-216 за Производствени дейности, търговия и услуги, кв. 22 по РП на гр. Брацигово/, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.
  Мотиви: Възложителя не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Цех за преработка на медицински и ароматни култури", имот с идентификатор 06207.502.227 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово /УПИ І-216 за Производствени дейности, търговия и услуги, кв. 22 по РП на гр. Брацигово/.

  ПЕТКО ПЕТКОВ /п/
  Кмет на Община Брацигово

  Изготвил: /п/
  Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

  Съгласувал: /п/
  Юрист: Петя Харизанова

 • ЗАПОВЕД на основание чл. 150 от ЗУТ

  13-04-2018

  З А П О В Е Д

  № РД-167
  Брацигово12.04.2018 год.

  Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а, като разгледах искане с вх. №94Л-216-2/04.04.2018г. от Любомира Петрова Филева, че същото е основателно тъй като възложителя не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.
  На основание чл. 150 от ЗУТ

  Р А З Р Е Ш А В А М:

  Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект:

  „Лаборатория за преработка и производство на парфюмерийно-козметични изделия"

  в УПИ ХLVІІІ - 273, кв. 7 по плана на с. Розово, общ. Брацигово, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.
  Мотиви: Възложителя не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Лаборатория за преработка и производство на парфюмерийно-козметични изделия", находящ се в УПИ ХLVІІІ - 273, кв. 7 по плана на с. Розово, общ. Брацигово

  ПЕТКО ПЕТКОВ /п/
  Кмет на Община Брацигово

  Изготвил: /п/
  Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

  Съгласувал: /п/
  Юрист: Петя Харизанова

 • СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

  13-04-2018
  ДО
  ИВО ИЛИЕВ САНДЕВ
  ГР. СОФИЯ

  Като собственик на имот номер 000511, м."Перето" по КВС на с.Исперихово

  СЪОБЩЕНИЕ
  На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПРЗ за УПИ ХIX и ХX по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово, общ.Брацигово или ПИ 000530, м."Перето" по КВС на с.Исперихово, с което за сметка на двата имота се обособява един нов УПИ ХX-530,Овцеферма и склад.
  Проектът се намира в дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6а, ет.2, стая № 5, тел.03550/2065 в. 106 и може да се разгледа от заинтересованите лица.
  Искания и възражение по проекта могат да се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаването в Общинска администрация, гр. Брацигово.
  Съобщението се изготвя във връзка с чл. 61 от АПК.

   

   

 • З А П О В Е Д: № РД - 157/10.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  11-04-2018

  З А П О В Е Д:

   № РД - 157/10.04.2018г.

   На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


               Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 34, УПИ  ХІІІ-352 по действащия регулационен план на  с.Козарско, съгласно приложената скица предложение.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

            КМЕТ:    /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД-159/10.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  10-04-2018

  З А П О В Е Д:
  № РД-159/10.04.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


  Да се изработи ПУП - ЧИПР за УПИ V - 685 и УПИ VІ - 686, кв. 48 по регулационния план на с. Козарско, общ. Брацигово, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/............
  /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД-158/10.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  10-04-2018

  З А П О В Е Д:
  № РД-158/10.04.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


  Да се изработи ПУП - ЧИПРЗ за УПИ VІІ - 874, кв. 3 по регулационния план на с. Козарско, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/............
  /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД-157/01.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  10-04-2018

  З А П О В Е Д:
  № РД-157/01.04.2018г.

                                                      На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.34, УПИ ХІІІ-352 по действащия регулационен план на с.Козарско, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/............
  /П.Петков/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик