Община Брацигово logo
Община Брацигово

Съобщения АПК

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-127/30.03.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобрение на ПУП- ПР за част от кв.131, УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово по искане от Община Брацигово.

  31-03-2017

  ДЕНКА КИРИЛОВА ВЕЛКОВА- гр.Пловдив ,

  НОНКА АНГЕЛОВА НАНОВА - гр.София ,

  ИВАН СТОЯНОВ НАНОВ- гр. Пловдив,

  АДРИАНА СТОЯНОВА АЛЕКОВА - гр.Велинград,

  ГЕОРГИ АСЕНОВ  НАНОВ - гр. Пловдив,

  ИВАН АСЕНОВ  НАНОВ -гр.Велинград,

  ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ- гр. Пловдив,

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-127/30.03.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП- ПР за част от кв.131, с който се променя отреждането на УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център, както следва: от УПИ II- За озеленяване, спорт и СПА-център се променя в УПИ II-За спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово, като останалите параметри на парцела се запазват. Изменението се процедира по искане от Община Брацигово.

   Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

   

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • ЗАПОВЕД № РД-133/30.03.2017г. На основание чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ , Решение 9 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ и Решение №271 от Протокол №19/28.02.2017г. на ОбС гр.Брацигово По искане от Екатерина Тодорова, Нейчо Харизанов и инициатива на Кмета н

  30-03-2017

  ЗАПОВЕД № РД-133/30.03.2017г.

  На основание чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ , Решение 9 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ и Решение №271 от Протокол №19/28.02.2017г. на ОбС гр.Брацигово

  По искане от Екатерина Тодорова, Нейчо Харизанов и инициатива на Кмета на Община Брацигово за изработване на  ПУП- ПРЗ

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.22, УПИ I-Фурна по РП на  гр.Брацигово   съгласно  приложената скица предложение.

   

  КМЕТ........./П/...........

   /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-132/30.03.2017г. На основание чл.150 от ЗУТ По искане от Михаил Симеонов Асенов за изработване на комплексен инвестиционен проект

  30-03-2017

  ЗАПОВЕД № РД-132/30.03.2017г. На основание чл.150 от ЗУТ

  По искане от Михаил Симеонов Асенов за изработване на комплексен инвестиционен проект

      Да се изработи комплексен инвестиционен проект за  част от кв.111, УПИ ХХХIII-1438, ТУ по РП на гр.Брацигово съгласно  приложената скица предложение.

  КМЕТ........./П/.......

         /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-128/30.03.2017г. На основание чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ По искане от Янко Станев Янев за изработване на ПУП- ПРЗ

  30-03-2017

  ЗАПОВЕД № РД-128/30.03.2017г.

  На основание чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ

  По искане от Янко Станев Янев за изработване на  ПУП- ПРЗ

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  имот с идентификатор 06207.2.924, м. "Св.Спас" по КК на гр.Брацигово  съгласно  приложената скица предложение.

   

  КМЕТ........./П/...........

   /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-116/23.03.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

  23-03-2017

  ЗАПОВЕД № РД-116/23.03.2017г.

  На основание чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ


  По искане от София Симеонова Гечева за изработване на  ПУП- ПРЗ

  Да се изработи ПУП-ПЗ за  част от кв.40, УПИ ХIV- 420 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово съгласно  приложената скица предложение.

 • Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 258 от 28.02.2017г. на Общински съвет гр.Брацигово, на основание чл.21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК

  10-03-2017

  СЪОБЩЕНИЕ

   Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 258 от 28.02.2017г. на Общински съвет гр.Брацигово, на основание  чл.21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА  и чл.62, ал.2 от АПК

   РЕШИ:

   

  Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в  Решение №239 от 28.12.2016г. на Общински съвет гр.Брацигово, с което се разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземелен имот с идентификатор 06207.2.924, м."Св.Спас" по кадастрална карта на гр.Брацигово, като в т.1 на решението текста "...УПИ I-921,за жилищно строителство...", да се чете „... УПИ  I-924,за жилищно строителство..."

   

   

   

 • Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на Базова станция PZ0006( BRATZIGOVO ) в базова станция с честотен обхват

  28-02-2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на Базова станция PZ0006( BRATZIGOVO ) в базова станция с честотен обхват 900MHz-2100MHz на „Мобилтел„ ЕАД PZ0006А                     (BRATZIGOVO).

  Административен адрес : гр. Брацигово, община Брацигово, обл. Пазарджик, местност „ Свети Спас"

  Адрес по КК: Поземлен имот с идентификатор 06207.2.674 по КК на гр. Брацигово

              Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4

 • Изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХІІІ-Овчарник, ПИ пл.№. 580023, местн. „Над селото" по плана на бивш Стопански двор, земл. на с. Розово, община Брацигово

  28-02-2017

  К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

      

      До:

       Държавен поземлен фонд- МЗХ-Областна  Дирекция Земеделие-

       Пазарджик  ул. „Екзарх Йосиф „   № 3 ет. 4      

       Илиана Илиева Минева-гр.В. Търново ул.Цар Тодор Светослав №25

       Севдалин Медев  Минчев-гр.Куклен ул." Славянска „ № 7                                             

       Гина Стоянова Димитрова - гр. Пловдив ул." Дръзки „ № 15

       Райна Димитрова Казиска - гр. Пловдив ул.„В.Априлов №100 ет.6 ап 35

       Иван Дим. Димитров - гр. Пловдив ул." Г. Комитата „№15 ет 6

       Петър Запрянов Димитров - с. Розово ул. „Деветнадесета „ № 5

       Надежда Дим. Бъклева - гр. Пещера  ул „Проф.Янко Тодоров" № 10

       Живка Димитрова Арнаудова - с. Розово „ ул. Осма „ № 21

           

         

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 68/ 17.02.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено   изменение на  ПР и ПЗ за УПИ ХІІІ-Овчарник, ПИ пл.№. 580023, местн. „Над селото" по плана на бивш Стопански двор, земл. на с. Розово, община Брацигово по искане на Пено Вълчев Казиски.

       Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32 тел.03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Искане и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението   чрез общината до Административен  съд.

  .

       Съобщението се изготвя по чл. 61.от АПК

   

   

                                                              Гл.спец.АТОН:____________

                                                                                          / Д. Петрова /

                                                                             Кмет:_____________

                                                                                          / Й. Петкова/

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за част от кв.131, УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово по искане от Община Брацигово

  16-02-2017

  НОНКА АНГЕЛОВА НАНОВА - гр.София

                                   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР за част от кв.131, с който се променя отреждането на УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център, както следва: от УПИ II- За озеленяване, спорт и СПА-център се променя в УПИ II-За спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово, като останалите параметри на парцела се запазват. Изменението се процедира по искане от Община Брацигово.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Съобщение за издадена заповед № РД-14/13.01.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобрение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-96, Семеен хотел за еко туризъм , местност « Беглика » в землището на с.Равногор.

  26-01-2017

  Н-ЦИ  НА  ТОДОР ПЕТРОВ КОЛЕВ   / за имот  121037 /

  СТЕФАНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА - с.Равногор ,

  ПЕТЪР ТОДОРОВ КОЛЕВ - гр.Пловдив,

  МАРИЯ ТОДОРОВА ТАШКОВА - гр.Кричим,

  КАТЕРИНА ТОДОРОВА РУСЕВА- обл. Сливен, общ. Нова Загора, с. Омарчево

   

  Н-ЦИ  НА  ВАСИЛ ТОДОРОВ ТРЕНДАФИЛОВ   / за имот  121095 /

  МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАЗАКОВА - гр.Асеновград,

  ПЕНКА КРУМОВА ТРЪНДАФИЛОВА- гр.Асеновград,

   

  Н-ЦИ  НА  ГЕОРГИ  КОСТАДИНОВ  ВЕЛИЧКОВ  / за имот  021539 /

  ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ДИНКИНОВА- с. Бяга,

  ВАСИЛКА АНГЕЛОВА КУЗМАНОВА- гр.Пещера ,

  ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СИМИЗОВ- с.Бяга,

  ГЕОРГИ ГРУЕВ СИМИЗОВ- гр.Варна,

  АНЕТА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА-гр.Варна,

  СТОЯНКА ЗАПРЯНОВА ГОЧЕВА-гр.Ямбол,

  ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ДЕЧЕВ- гр.Варна,

  ЕЛЕНА ЗАПРЯНОВА ВЕЛЕВА- с. Сарая,

  ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ БАНКОВ- гр.Варна,

  ПАВЛИНА ТОДОРОВА ДОЙЧИНОВА - с.Козарско,

  СОФИЯ ТОДОРОВА ГУГУТКОВА- гр. Септември,

  ИВАН ГЕОРГИЕВ АНЕВ- с.Равногор,

  КАТЕРИНА ПЕЕВА АНЕВА- с.Равногор,

  ПЕТЪР БОРИСОВ АНЕВ - с.Равногор,

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-14/ 13.01.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПРЗ за  УПИ I-96, за ИВС в местност « Беглика» землището на с.Равногор, на който се променя отреждането и става УПИ I-96, Семеен хотел за еко туризъм изменението е  по искане от „ ДУЛО - Георги Иванов" ЕООД.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик