Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ

  16-02-2018

   

  ДО

  ГЕОРГИ  ИВАНОВ  ГЕОРГИЕВ-С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ V-461,кв.44

  ИВАН  НИКОЛОВ  КАРАИВАНОВ - С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ VI-460,кв.44

  Н-ЦИ  СТОИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ - С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ VI-452,кв.43

  СТОЯН  ДИМИТРОВ  АНТОНОВ - С. ИСПЕРИХОВО -VII-471,кв.49

  ЯНКО НАНЕВ ИЛИЕВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ VIII-472,кв.49

  МИХАИЛ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ II-501,кв.51

  Н-ЦИ  ИВАН ХРИСТОВ  ВЕЛИЧКОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ III-500,кв.51

  Н-ЦИ  ИВАН КОСТАДИНОВ ТРЪНГОЛОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ IV-499,кв.51

  Н-ЦИ  БОРИС ДИМОВ ДЕМИРОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ V-498,кв.51

  ИЛИЯ РУЖДИЕВ ЗАРТОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ IV-497,кв.51

  ЙОСИП ИВАНОВ ТРЪНГАЛОВСКИ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ VII -496,кв.51

  ЖЕЧКА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА - С.ИСПЕРИХОВО за ПИ 000511

  МЕМЕТ  ЮСЕИНОВ  ЮСЕИНОВ - С.ИСПЕРИХОВО А ПИ 000518

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  На основание чл.129, ал.2  от ЗУТ

   

  Съобщаваме Ви, че със заповед №РД-54-1/06.02.2018г. е одобрен ПРЗ за УПИ ХIX и ХX по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово, общ.Брацигово или ПИ 000530, м."Перето" по КВС на с.Исперихово, с което за  сметка на  двата  имота  се  обособява  един  нов  УПИ    ХX-530,Овцеферма и склад.

  Проектът се намира в дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6а, ет.2, стая № 5, тел.03550/2065 в. 106 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по заповедта могат да се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаването в Общинска администрация, гр. Брацигово.

  Съобщението се изготвя във връзка с чл. 61 от АПК.

   

 • Съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от ПИс идентификатор 06207.3.306 по КККР на гр.Брацигово.

  14-02-2018

  ДО Н-ЦИ ВАСИЛ ТОДОРОВ ГРЪНЧАРОВ

   / за ПИ с идентификатор 06207.3.309/

   

  ВАСИЛ ТОДОРОВ ГРЪНЧАРОВ-гр.Пловдив,

  ж.к."Тракия"

   

  ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ВЪТЕВА-гр.Пловдив,

  ж.к."Тракия"

   

  НАДЯ ТОДОРОВА ПЕТРАКОВА-гр.Брацигово,

   

  ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ

  гр.Брацигово,

   

  ХРИСТО ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ-гр.Брацигово,

   

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ  за част от ПИ с идентификатор 06207.3.306, местност "Грамадите" по КККР на гр.Брацигово, с който се сменя предназначението на тази част от имота и за него се обособява УПИ I-306, Площадка за временно съхранение на отпадъци по искане от Община Брацигово.

               Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция « СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга.

  13-02-2018

  ДО Н-ЦИ ПЕТКО СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ

   / за УПИ X-179 в кв.29 по плана на с.Бяга/

   

  ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА-гр.Пещера,

   

  СТОЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ-гр.Пещера,

  РАДКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА-гр.Велико Търново,

   

  АНЕЛИЯ ПЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА-гр.Велико Търново,

   

  БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ - гр.Пловдив,

   

  ВЕНЕТА ИЛИЕВА ТАЧЕВА-с.Бяга,

   

  ХРИСТО ЛЪЧКОВ ПЕТКОВ- гр.Пещера,

   

  РАЙКА ЛЪЧКОВА СТОЙЧЕВА-с.Бяга,

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР за

  за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга по искане от Денка Лъчкова Ланге и Райка Лъчкова Ланге.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция « СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ.

  06-02-2018

  К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

        До

       І.  Йорданка  Георгиева  Темелкова -гр. Пловдив, ул."Тиха" № 1 ет. 2

   

       ІІ. Н-ци на Васил Георгиев Маринов:

  1.     Георги  Василев  Маринов- гр. Пловдив   ул.Йордан Ковачев  №23  ет. 3 ап.36

  2.     Емил  Василев  Маринов - гр. Пловдив ул.Чорлу № 4

     

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

                                На основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ

   

       Съобщаваме Ви, че е издадена от гл. архитект на община Брацигово виза за проектиране на дестилерия за етерични масла по указаните в червено ограничителни  линии на застрояване съгл. чл.41 и чл. 42 от ЗУТ,в УПИ ХІХ- 384 в кв. 30 на с. Розово,общ. Брацигово, по заявление на Красимир Цонев Коев.

      Визата за проектиране се намира в Кметство Розово, адрес: ул." Първа" № 32, тел.03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Възражение се приемат  по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ  в 14- дневен срок от датата на получаване на съобщението   чрез Община Брацигово до Административен  съд.

   

   

       Съгласувал:

       Кмет на с. Розово:..................

                                      / Й. Петкова /

       Изготвил:.....................................

                        / Гл.спец.АТОН: Д. Петрова/

 • З А П О В Е Д: № РД-58/06.02.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  06-02-2018

  З А П О В Е Д:

   № РД-58/06.02.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

            

  Да се изработи ПУП-ПР за част от  кв.11, УПИ V-173 и VI-172 по РП на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

             КМЕТ:........................

                              /П.Петков/

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 581/ 15.12.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено попълването на кадастралния план на летовище „Розовски вриз" с новозаснета вила № 176 /северната част от вила № 118/ с н.а № 31/92 г.

  17-01-2018

  До

  Атон  Веселинов  Велчев        - гр. Пловдив, ул. "Волга"  № 47А

  Йорданка Петрова Чонгова  - с. Ляхово, общ. Пазарджик

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 581/ 15.12.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено попълването на кадастралния план на летовище „Розовски вриз" с новозаснета вила № 176 /северната част от вила № 118/  с н.а  № 31/92 г.

       Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32, тел. 03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Искане и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Община Брацигово  до Административен  съд гр. Пазарджик.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред

  12-01-2018

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение на Община Брацигово: „Смяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м."Грамадите" по кадастрална карта на гр.Брацигово за площадка за временно съхранение на отпадъци".

           Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

   

  Уведомление за инвестиционното предложение може да видите ТУК!

   

 • Заповед № РД-21/12.01.2018г. за разрешаване изпаботване на ПУП-ПЗ

  12-01-2018

  З А П О В Е Д:

  № РД-21/12.01.2018г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


  Да се изработи ПУП-ПЗ за УПИ ХХ - 1419, кв.22 по регулационния план на гр.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

           КМЕТ:........./П/...............

                          /П.Петков/

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга.

  10-01-2018

  Н-ЦИ ПЕТКО ХРИСТЕВ ПЕТКОВ / за УПИ XVIII-176 в кв.29 по плана на с.Бяга/

   

  ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

  ГР.ПЕЩЕРА- 4550

  И

  СТОЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

  ГР.ПЕЩЕРА-4550

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР за

  за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга по искане от Денка Лъчкова Ланге и Райка Лъчкова Ланге.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция « СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява задание за същия за част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м.”Грамадите” в землището на гр.Брацигово.

  09-01-2018

   ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 404 от 20.12.2017г. Общински съвет гр.Брацигово,  на основание  чл. 21, ал. 1, т.8, т.11 и ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ


  РЕШИ:

   

  1.Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява задание за същия за част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м."Грамадите" в землището на гр.Брацигово, с който  се сменя предназначението на част от 34 870 кв.м от имота и за него се обособява УПИ  I-306, Площадка за временно съхранение на отпадъци, съгласно приложената скица-предложение и задание.

   

  2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик