Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщаване на ПУП-ПРЗ за ПИ 177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово

  13-06-2017

  ДО ГЕОРГИ БОРИСОВ БЛАГОЕВ / за имот  177019- Нива м»Герена» с.Бяга /- с.Бяга,

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ  за Поземлени имоти 177020 и 177021 м.» Герена»  по КВС на с.Бяга, общ.Бращигово, обл.Пазарджик за промяна отреждането в УПИ „ I-177020, 177021, За производство на изделия от дърво" по искане от „И ЕНД ДЖИ БГ" ЕООД- седалище и адрес на управление с.Бяга.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Обявление за изработване на ПУП-ПР за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.288, м."Просовето"

  29-05-2017

   

  Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №299 от 28.04.2017г. Общински съвет гр.Брацигово,  на основание  чл. 21, ал. 1, т.8, т.11 и ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ

   

  РЕШИ:

   

   

  1.Разрешава изработване на ПУП-ПР за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.288, м."Просовето" по кадастрална карта на гр.Брацигово, с НТП - пасище, с който за имота се отрежда УПИ  IІ - За гробищен парк, съгласно приложената скица-предложение и одобрява задание за изработване на ПУП.

  2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

 • Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред

  29-05-2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение на Община Брацигово: „Смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, м."Просовето" по кадастрална карта на гр.Брацигово за гробищен парк".

                  Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

   

  Линк към Уведомлението: http://bratsigovo.bg/display.php?tb=n&id=720

 • ЗАПОВЕД № РД-192/10.05.2017г. На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ По искане от " Дуло- Георги Иванов" ЕООД за изработване на ПУП- ПРЗ

  10-05-2017

  ЗАПОВЕД № РД-192/10.05.2017г.


  На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ


  По искане от " Дуло- Георги Иванов" ЕООД

  за изработване на ПУП- ПРЗ

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  УПИ I- Семеен хотел за еко туризъм, м. "Беглика" в землището на с.Равногор, общ.Брацигово съгласно  приложената скица предложение.


  КМЕТ........./П/...........

   

                    /П.Петков/

 • Информация за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС

  09-05-2017

  о б я в а


  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят Община Брацигово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционнo предложение за „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.175, местност „Просовето", земл. гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик".

  Информациията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП (с вх. 08-08-302/04.03.2015 г. в деловодството на общ. Брацигово e предоставенa в писмен вид на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Брацигово, където могат да се предстaвят становища.

  Информацията за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС 

   

   

                        Възложител:   Kмет на Община Брацигово

  (Петко Валентинов Петков)

 • ЗАПОВЕД № РД-181-1/02.05.2017г. На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ По искане от Стоян Николаев Буров за изработване на ПУП- ПР

  02-05-2017

  ЗАПОВЕД № РД-181-1/02.05.2017г.


  На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ


  По искане от Стоян Николаев Буров

  за изработване на ПУП- ПР

      Да се изработи ПУП-ПР за  част от кв.74, УПИ VIII -552 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.1147 по КК на гр.Брацигово/  съгласно  приложената скица предложение.

   

  КМЕТ........./П/...........

      /П.Петков/

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.175, местност “Просовето“ , по кадастрална карта на гр.Брацигово.

  25-04-2017

  ДО

  Н-ЦИ НА БОРИС ХРИСТОВ ПОПКЪНЧЕВ  /за имот 06207.4.272/

  -    Борис Петров Попов- гр.София,

  -    Райна Петрова Василева- гр.Добрич,

  -    Николай Петров Попов- гр.Брацигово,

  -    Боряна Христова Ранкова- гр.Смолян,

  -    Вера Янкова Попова - гр.Бургас,

  - Светлана Кръстева Вулгариду - гр. Булгас,

  Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ХРИСТОВ КЕРИН   /за имот 06207.4.261/

  -   Гергин Петров Щерев- гр.Пловдив,

  -   Иванка Борисова Ангелова- гр.Пловдив,

  - Зоя Петрова Коцева- гр.Пловдив,

  Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА РАШАЙКОВА  /за имот 06207.4.275/

  - Пейо Борисов Мишев- гр.София,

  - Иван Борисов Мишев- гр.София,

  - Димитър Атанасов Гърбучков- гр.Пловдив,

  - Асен Ангелов Боянов-гр.Русе,

  Н-ЦИ  НА ХРИСТО  АНГЕЛОВ  ЦОЙКОВ  /за имот 06207.4.287/

  -   Денка Иванова Герчева - гр.Пловдив,

  -   Христина Иванова Стоянова- гр.Пловдив,

  -   Христо Иванов Цойков- гр.Пловдив,

  -   Славка Кузманова Содева - гр.Велинград,

  -   Димитър Кузманов Мешекопаранов- гр.Брацигово,

  -   Иван Симеонов Аврамов - гр.София,

  -  Владимир Симеонов Аврамов - гр.София,

  -  Кремена Николова Кузманова - гр.София,

  - Кузман Николов Мешекопаранов - гр.София,

  - Иван Николов Мешекопаранов - гр.София,

  - Георги Стоянов Алексиев- гр.Благоевград,

  - Елена Геогиева Панчева- с. Кокаляне,

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.175, местност "Просовето" , по кадастрална карта на гр.Брацигово по искане от община Брацигово.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • ЗАПОВЕД № РД-155/12.04.2017г. На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ По искане от Веселина Иванова Бъчварова за изработване на ПУП- ПРЗ

  12-04-2017

  ЗАПОВЕД № РД-155/12.04.2017г.


  На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ


  По искане от Веселина Иванова Бъчварова

  за изработване на ПУП- ПРЗ

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.2, УПИ ХХVIII  по плана на Стопански двор с.Козарско, общ.Брацигово съгласно  приложената скица предложение.

   

  КМЕТ........./П/...........

  /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-156/12.04.2017г. На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ По искане от Георги Рачев Димитров за изработване на ПУП- ПР

  12-04-2017

  ЗАПОВЕД № РД-156/12.04.2017г.

  На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ

   

   По искане от Георги Рачев Димитров

  за изработване на ПУП- ПР

      Да се изработи ПУП-ПР за  част от кв.38, УПИ ХI-411,412 по РП на гр.Брацигово съгласно  приложената скица предложение.


  КМЕТ........./П/...........

   

                    /П.Петков/

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-127/30.03.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобрение на ПУП- ПР за част от кв.131, УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово по искане от Община Брацигово.

  31-03-2017

  ДЕНКА КИРИЛОВА ВЕЛКОВА- гр.Пловдив ,

  НОНКА АНГЕЛОВА НАНОВА - гр.София ,

  ИВАН СТОЯНОВ НАНОВ- гр. Пловдив,

  АДРИАНА СТОЯНОВА АЛЕКОВА - гр.Велинград,

  ГЕОРГИ АСЕНОВ  НАНОВ - гр. Пловдив,

  ИВАН АСЕНОВ  НАНОВ -гр.Велинград,

  ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ- гр. Пловдив,

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-127/30.03.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП- ПР за част от кв.131, с който се променя отреждането на УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център, както следва: от УПИ II- За озеленяване, спорт и СПА-център се променя в УПИ II-За спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово, като останалите параметри на парцела се запазват. Изменението се процедира по искане от Община Брацигово.

   Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

   

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик