Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х- 185 по плана на с.Бяга

  19-02-2021

  ДО

  ИВАНКА ДИМИТРОВА МАРИЙЧИНА- гр.Пловдив, бул. „Петър Шилев" №12, ет.6,ап.29

  ГИНКА ДИМИТРОВА МАРИЙЧЕНА-ИЛИЕВА  гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев" №124, ап.4

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.28, УПИ Х- 185 по плана на с.Бяга, с който се предвижда разделяне на горецитирания имот на два равни по площ урегулирани поземлени имота - УПИ Х-185 и УПИ ХIV-185. Предвижда се отреждане на новообразуваните урегулирани поземлени имоти „за жилищно строителство", по искане на н-ци Гроздан Стоянов Грозданов и Тотка Тодорова Трендафилова.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

   

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III- 505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор

  12-02-2021

  ДО

  Н-ЦИ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

   

  ДИДА СЛАВОВА УЗУНОВА - гр.Стамболийски, ул. „Райко Даскалов" № 81А, 

  ЙОРДАН ТОДОРОВ УЗУНОВ - гр.Стамболийски, ул. „Райко Даскалов" № 81А,

  СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛИПАВЛОВА - гр.Асеновград, Ж.К. «Изток» №11, вх.В

   

  Н-ЦИ ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЗЛАТАНОВ

  НИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА - гр.Стамболийски, ул. «Васил Левски» №44

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ III- 505 и УПИ IV-505 по плана на с.Равногор, с който се предвижда за сметка на горецитираните имоти да се обединят в едно УПИ  - УПИ III - 505, жилищно застрояване, по искане на „МОНОЛИТСТРОЙ" ЕООД.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.40, УПИ VIII - 597, Магазин по плана на с.Бяга

  12-02-2021

  ДО

  СТОЯН БЛАГОВ ДИМИТРОВ - гр.Велинград, ул. „Тодора" № 37  

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.40, УПИ VIII - 597, Магазин по плана на с.Бяга, с който се предвижда промяна на отреждането на горецитирания имот и обособяване на УПИ VIII - 597, Жилищно строителство, търговия и услуги, по искане на Стефка Живкова Ламбрева.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Подробен устройствен план (ПУП) за обект "Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово

  20-01-2021
  Съобщение за издадено Решение № ПК-01-ЕО/2021 г. с характер „да не се извършва ЕО" на: Подробен устройствен план (ПУП) за обект "Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор (ПИ) 06207.3.350, м. „Грамадите" по КККР на землище гр. Брацигово и ПИ с идентификатори 07586.189.890 и 07586.191.843, м. „Брациговски път" по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 5 от 19.01.2021г. е публикувано Обявление на Решение № 197/27.11.2020г. на Общински съвет гр.Брацигово, с което на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ:

  19-01-2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

            Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 5 от 19.01.2021г. е публикувано Обявление на Решение № 197/27.11.2020г. на Общински съвет гр.Брацигово, с което на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ:

   Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе за захранване с комуникации: „Електропровод и водопровод до УПИ I-3-За търговска дейност и сватбени тържества (поземлен имот с идентификатор 32888.132.2), м. Перето  в землището на с.Исперихово, община Брацигово, съгласно означенията на скицата-проект"

  Решението подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в  „Държавен вестник"  чрез Община Брацигово пред Административен съд - гр.Пазарджик.

   

 • Заповед №РД-46/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение III

  14-01-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-46/14.01.2021г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение III

  От Протокол №1/12.01.2021г. на ОбЕСУТ 


        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.19, УПИ ХXVI-301 и УПИ ХХVII-305 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.501.210 и 06207.501.209 по КККР на гр.Брацигово/  съгласно  приложената скица предложение.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

       

  КМЕТ:                               

  /Н.Казакова/

 • Заповед №РД-45/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение I

  14-01-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-45/14.01.2021г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение I

  От Протокол №1/12.01.2021г. на ОбЕСУТ 


        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.96, УПИ X-180, Търговия и услуги по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.233 по КККР на гр.Брацигово/  съгласно  приложената скица предложение.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

       

  КМЕТ:                      

   /Н.Казакова/

 • Заповед №РД-39/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение IХ

  14-01-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-39/12.01.2021г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение Х

  От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ и Решение №208 от

  Протокол № 17/27.11.2020г. на ОС Брацигово

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.5, УПИ I-За обществено хранене, УПИ II-Магазин и  УПИ III-Озеленяване по плана на л-ще "Розовски вриз", общ.Брацигово  съгласно  приложената скица предложение.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

       

  КМЕТ:                   

  /Н.Казакова/

   

 • Заповед №РД-40/12.01.2020г. на основание чл. 124 от ЗУТ, Решение IХ

  14-01-2021

  З А П О В Е Д: 

  № РД-40/12.01.2021г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение IХ

  От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ и Решение №210 от

  Протокол № 17/27.11.2020г. на ОС Брацигово

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.56, УПИ XVII-903, Фирмени дейности и услуги, УПИ ХIV-904, УПИ ХV-904, УПИ ХVI-904, УПИ ХХI-904, части от УПИ ХIII-Зеленина, УПИ ХХ и УПИ ХХII- 781, УПИ ХХIII-782  и улица-тупик  с о.т. 152-153 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово  по означенията върху  приложената скица-предложение.            

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

        КМЕТ:                 /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-798/30.12.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

  05-01-2021

  З А П О В Е Д:

   

  РД-798/30.12.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТРешение VI

  От Протокол №10/16.12.2020г. на ОбЕСУТ 

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.114, имот 1404 по РП, поземлен имот с идентификатор 06207.501.1712 по КККР на гр.Брацигово, община Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик