Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • ЗАПОВЕД №РД-568/13.11.2019г. за изработване на ПУП-ПЗ

  13-11-2019

  З А П О В Е Д:

   №РД-568/13.11.2019г. 

  На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ 

         Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.8, УПИ XIV- ТУ по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение  с корекциите в зелено.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Съобщение относно одобрен план на новообразуваните имоти в м.“Жлъчка“ по влязла в сила КККР на землището на с.Козарско, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

  04-11-2019

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  Община Брацигово, област Пазарджик, на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.8 ППЗСПЗЗ и т.3.7 от Заповеди  с № РД-46-494/22.08.2003г. на МЗГ и № РД-02-14-454/22.08.2003г. на МРРБ за техническите изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията съобщава на заинтересованите лица, че в ДВ бр.84 от 25.10.2019г. е обнародвана заповед № ТУ-226/18.10.2019г, с която е одобрен план на новообразуваните имоти за поземлени имоти с идентификатори: 37705.128.364, 37705.128.365, 37705.77.366, 37705.71.369, 37705.79.370, 37705.61.372, 37705.60.373 и 37705.101.439 в м."Таушан баир", 37705.374.1 в м.""Чобанов баир" и 37705.89.376 в м." в м."Жлъчка"  по влязла в сила КККР на землището на с.Козарско, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

  Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица, чрез Областния управител на област Пазарджик пред Районен съд - Пещера в 14 дневен срок от обнародване на заповедта в Държавен вестник.

   

 • Съобщение относно одобрен план на новообразуваните имоти за поземлени имоти м."Хисара" по влязла в сила КККР на землището на с.Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

  04-11-2019

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  Община Брацигово, област Пазарджик, на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.8 ППЗСПЗЗ и т.3.7 от Заповеди  с № РД-46-494/22.08.2003г. на МЗГ и № РД-02-14-454/22.08.2003г. на МРРБ за техническите изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията съобщава на заинтересованите лица, че в ДВ бр.84  от 25.10.2019г. е обнародвана заповед № ТУ-227/18.10.2019г, с която е одобрен план на новообразуваните имоти за поземлени имоти с идентификатори: 32888.34.1, 32888.34.2, 32888.34.3, 32888.34.4, 32888.34.5, 32888.34.6, 32888.34.8, 32888.34.9 и 32888.34.10 в м."Хисара" по влязла в сила КККР на землището на с.Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

  Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица, чрез Областния управител на област Пазарджик пред Районен съд - Пещера в 14 дневен срок от обнародване на заповедта в Държавен вестник.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица"

  04-11-2019

  ДО

  Н - ЦИ  ДАНАИЛ  ДАНАИЛОВ  ЙОРГОВ

  МАРИЯ  АТАНАСОВА  ЙОРГОВА - гр.Пазарджик, ул."Цар Симеон" №21, ет.2, ап.23  

  ЙОРДАНКА  ДИМИТРОВА  ПЕНДЕВА - гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №48, ет.7, ап.43 

    Н - ЦИ  ЙОРДАНКА КЕРПИЧЕВА

                                    

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица" по кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ - УПИ IV - 3.197,198, жилищно строителство, по искане на Димитър Христов Китов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов ваканционен комплекс“ и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот

  30-10-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов ваканционен комплекс" и свързания с него ПУП-ПРЗ на поземлен имот (ПИ) № 019603, № 019668, № 019605 (от които се образува УПИ ХL VIII-обществено обслужване, ваканционен комплекс, хотел) по плана на стопански двор ОССС с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик с възложител: „ Апостолови МА", гр. Пловдив , ул. „Орфей „ № 7, ет. 3, ап. 8 .

  Информацията, се намира в Общинска администрация гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, ет. 3, ст. №18, Дирекция "СА", тел.03552 / 20-65, в.120, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

   

           Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

         

   

 • З А П О В Е Д: №РД-535/23.10.2019г. На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ

  24-10-2019

  З А П О В Е Д:

   №РД-535/23.10.2019г.

  На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ

   

         Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.35, УПИ VII- 402 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение  с корекциите в зелено.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  КМЕТ........./П/...........

                         /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: №РД-532/22.10.2019г. На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ

  22-10-2019

  З А П О В Е Д:

  №РД-532/22.10.2019г.

   

  На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ

   

         Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.46, УПИ V-623 За хотел по плана на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение  с корекциите в зелено.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ........./П/...........

                         /П.Петков/

   

 • З А П О В Е Д: № РД-531/22.10.2019г. На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение V От Протокол №3/01.10.2019г. на ОбЕСУТ

  22-10-2019

  З А П О В Е Д:

  № РД-531/22.10.2019г.

   

  На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение V

  От Протокол №3/01.10.2019г. на ОбЕСУТ.

   

         Да се изработи ПУП-ПРЗ  за част от кв.45, УПИ ХIV-1468 За търговия и услуги, УПИ ХII- За баня и УПИ ХIII- Горско стопанство по РП на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение  с корекциите в зелено

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

           КМЕТ........./П/...........

                         /П.Петков/

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-353/06.08.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрен Акт за непълноти/грешки, с който се попълва кадастралната карта на с.Бяга

  08-08-2019
  ДО

  ТАНЯ  ВАСИЛЕВА  СЛАВОВА - гр.Пловдив, ул."Петрова нива" № 20, ет.1

  МАРИЯ  КИРИЛОВА  КОЛИШОВА - с.Бяга, ул."Седма" № 2

  ЙОРДАНКА  ВАСИЛЕВА  БОНЧЕВА - с. Поповица, обл.Пловдив, ул."33-та" №18

  ЛИЛЯНА ВЪЛКОВА  ЙОРДАНОВА - гр.София, ж.к."Люлин"419, вх.Д,ет.5,ап.101

  НИКОЛИНА ВЪЛКОВА АМБРЕВА - гр.Пловдив, ул."Родопи",№70, вх.А,ет.1,ап.6

  БЛАГОЯ  СТОЕВ  АНАСТАСОВ - с.Бяга, ул. „Втора", № 18

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-353/06.08.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрен  Акт за непълноти/грешки, с който се попълва  кадастралната карта  на  с.Бяга с новообразуваните имоти пл. №№ 237 и 234 в кв. 23 по искане от Таня Василева Славова като наследник на Васил Александров Колишев.    

           Заповедта и актът се намират в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

           Искания и възражения по заповедта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд - Пазарджик.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • СЪОБЩЕНИЕ във връзка с РЕШЕНИЕ № 695 от 30.07.2019г.

  01-08-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  РЕШЕНИЕ № 695

  от 30.07.2019г.

   

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.11 т.12, т.23 и във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), на основание чл.8,ал.9, т.5 и т.6 от Закона за общинската собственост, чл. 73, ал.5 от Закона за горите /ЗГ/ и  чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

   

  Р Е Ш И :

   

  1. Определя обект: "Ремонт и реконструкция на водоем 150 м3 в летовище "Васил Петлешков " /Атолука/,Община Брацигово - допълнителн водоснабдяване от извори "Такев връх" и "Пейкови  мандри" - ОБЩИНА БРАЦИГОВО ", като общински обект от първостепенно значение.

           2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на част от имот с идентификатор 61220.514.2 по КК на с.Равногор, собственост - държавна публична, с НТП - Друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с.Равногор,  попадаща в отдел 124, подотдел "б" по  ГСП  от  2018 г. на  ТП ДГС- Пещера,   с който за тази част от имота с площ 1050 кв.м, се отрежда УПИ  І- Напорен резервоар / Водоем / , съгласно приложената скица-предложение,

  3. Одобрява задание за изработване на ПУП.

  4. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик