Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед № РД-24/10.01.2020г.

  10-01-2020

  З А П О В Е Д:

   №РД-24/10.01.2020г. 

  На основание чл. 150 от ЗУТ 

         Да се изработи комплексен инвестиционен проект за част от кв.96, УПИ Х- 180 ТУ по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.233 по КК на гр.Брацигово/, съгласно приложената скица предложение .

         Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  КМЕТ........./Н.К./...........

                  /Н.Казакова/

 • Заповед №РД-15/08.01.2020г. за изработване на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ II- 59 по плана на с.Козарско

  10-01-2020

  З А П О В Е Д:

   №РД-15/08.01.2020г. 

  На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ 

         Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ II- 59 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение .

         Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  КМЕТ........./Н.К./...........

                  /Н.Казакова/

 • Съобщение за заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица

  06-01-2020

  ДО

  ЙОРДАНКА  ДИМИТРОВА  ПЕНДЕВА - гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №48, ет.7, ап.43   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   

          Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-605/29.11.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица" по кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ - УПИ IV - 3.197,198, жилищно строителство, по искане на Димитър Христов Китов.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПР за част от кв.35, УПИ VII-402; УПИ VIII-401; УПИ IX-403 по регулационния план на с.Бяга

  31-12-2019

  ДО

  НЕДЯЛКА  ДИМИТРОВА  ИЛИЕВА - гр.София,  ул. "Силиврия" №21, вх.2, ет.4, ап.15

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР за част от кв.35, УПИ VII-402; УПИ VIII-401; УПИ IX-403 по регулационния план на с.Бяга, като регулационните линии между горецитираните УПИ да минат по имотните граници и улично-регулационната линия на 3-те УПИ също да мине по имотната им граница откъм улицата, по искане на Райна Георгиева Дутина.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Съобщение за одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица“

  03-12-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-605/29.11.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица" по кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ - УПИ IV - 3.197,198, жилищно строителство, по искане на Димитър Христов Китов.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  03-12-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

         ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение на Община Брацигово: „Разширение на съществуващ гробищен парк на с.Бяга" и свързан с него ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07586.212.7, м."Перето" по кадастрална карта на землище с.Бяга, общ.Брацигово.

          Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

          Уведомлението за инвестиционното предложение ще видите тук.

   

 • Съобщение за съставен констативен Акт

  25-11-2019

  ДО

  АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ

  Ж.К."МЛАДОСТ"№1, №104,ВХ.В,ЕТ.1,АП.39

  ГР. СОФИЯ 1000

   

                                                                   СЪОБЩЕНИЕ 

     Уведомяваме Ви, че е изготвен Констативен акт № 1 от 22.10.2019г. за строеж: Масивен навес  в имот с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово, Ваша собственост, който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ, който се състави в 3 екземпляра. Със съдържанието на Констативен акт № 1 от 22.10.2019г. може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Брацигово.  Настоящето съобщение Ви е изпратено и до адрес по местоживеене. Същото не е потърсено, поради което на 25.11.2019г.е поставено на таблото за обявления в сградата на общината и е залепено на вратата на имота Ви, в който се извършва незаконния строеж. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани пред Община Брацигово в 7 дневен срок, считан от датата на залепване съобщението на имота Ви.

   

  С уважение,

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  За Кмет на Община Брацигово

 • ЗАПОВЕД №РД-568/13.11.2019г. за изработване на ПУП-ПЗ

  13-11-2019

  З А П О В Е Д:

   №РД-568/13.11.2019г. 

  На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ 

         Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.8, УПИ XIV- ТУ по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение  с корекциите в зелено.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Съобщение относно одобрен план на новообразуваните имоти за поземлени имоти м."Хисара" по влязла в сила КККР на землището на с.Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

  04-11-2019

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  Община Брацигово, област Пазарджик, на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.8 ППЗСПЗЗ и т.3.7 от Заповеди  с № РД-46-494/22.08.2003г. на МЗГ и № РД-02-14-454/22.08.2003г. на МРРБ за техническите изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията съобщава на заинтересованите лица, че в ДВ бр.84  от 25.10.2019г. е обнародвана заповед № ТУ-227/18.10.2019г, с която е одобрен план на новообразуваните имоти за поземлени имоти с идентификатори: 32888.34.1, 32888.34.2, 32888.34.3, 32888.34.4, 32888.34.5, 32888.34.6, 32888.34.8, 32888.34.9 и 32888.34.10 в м."Хисара" по влязла в сила КККР на землището на с.Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

  Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица, чрез Областния управител на област Пазарджик пред Районен съд - Пещера в 14 дневен срок от обнародване на заповедта в Държавен вестник.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица"

  04-11-2019

  ДО

  Н - ЦИ  ДАНАИЛ  ДАНАИЛОВ  ЙОРГОВ

  МАРИЯ  АТАНАСОВА  ЙОРГОВА - гр.Пазарджик, ул."Цар Симеон" №21, ет.2, ап.23  

  ЙОРДАНКА  ДИМИТРОВА  ПЕНДЕВА - гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №48, ет.7, ап.43 

    Н - ЦИ  ЙОРДАНКА КЕРПИЧЕВА

                                    

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица" по кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ - УПИ IV - 3.197,198, жилищно строителство, по искане на Димитър Христов Китов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик