Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед № РД-47/13.02.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

  13-02-2019

    

  З А П О В Е Д:

   

  № РД-47/13.02.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ  

   

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 67, УПИ  І-692 по действащия регулационен план на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:....../п/...............

                              /П.Петков/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XХI-Завод за домакински съдовеза част от кв.22, по действащия регулационен план на гр.Брацигово / имот с идентификатор №06207.502.36

  08-02-2019
  ДО

  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЪРПОМАНОВА - гр.Пловдив, бул."Цар Борис III Обединител" №23, ет.3, ап.9

  ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА - гр.София, Ж.К. "Расадник коньовица" №14 А, вх.Г, ет.4, ап.19

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ XХI-Завод за домакински съдовеза част от кв.22, по действащия регулационен план на гр.Брацигово / имот с идентификатор №06207.502.36 по КК/, на който се променя отреждането и става УПИ ХХI-36, Производствена дейност, търговия и услуги.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

   

   

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.126, УПИ V-Дърводелска работилница

  08-02-2019

   Н-ЦИ  ЕЛЕНА БОРИСОВА СТОЯНОВА

  БОЖАНА СТОЯНОВА МИШЕВА - гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" №62

  ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА-гр.Пловдив, ул. "Васил Левски" №94, ет.7, ап.25 

                                                                                                                  

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за  част от кв.126, УПИ  V-Дърводелска работилница, магазин-готова продукция и складсва базапо действащия регулационен план на гр.Брацигово, от който се образуват два нови УПИ-УПИ ХII-1804, автосервиз, търговия и услуги и УПИ V-1804.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

   

   

 • Заповед № РД-33/05.02.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

  05-02-2019

   

   

  З А П О В Е Д:

   

  № РД-33/05.02.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2  от ЗУТ и решение № 572/28.12.2018г. на Общински съвет гр.Брацигово

   

   

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 123, УПИ „Цех за пластмасови и нишкови материали" по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:........./П/...............

                              /П.Петков/

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.126

  25-01-2019

   

  Н-ЦИ  ЕЛЕНА БОРИСОВА СТОЯНОВА

  БОЖАНА СТОЯНОВА МИШЕВА - гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" №62

  ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА-гр.Пловдив, ул. "Васил Левски" №94, ет.7, ап.25 

   

   

   

   

                                                                                                                    

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   

   Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за  част от кв.126, УПИ  V-Дърводелска работилница, магазин-готова продукция и складсва база по действащия регулационен план на гр.Брацигово, от който се образуват два нови УПИ - УПИ ХII-1804, автосервиз, търговия и услуги и УПИ V-1804.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

   

   

 • З А П О В Е Д: № РД - 16/ 24.01.2019г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  24-01-2019

  З А П О В Е Д: 

  № РД - 16/ 24.01.2019г. 

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ


              Да се изработи ПУП-ПРЗ за  УПИ II-Фурна и УПИ III-Стопанска дейност в кв.2 по плана на  с.Козарско /бивш стопански двор/, общ.Брацигово, съгласно приложената скица- предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

            КМЕТ:   /П.Петков/

 • Съобщение за инвестиционно намерение от „ Европейска рециклираща група

  11-01-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци" в поземлен имот № 06207.502.36 и 06207.2.725 в землище на гр. Брацигово, община Брацигово , обл. Пазарджик" от                        „ Европейска рециклираща група" ООД, гр. Пловдив , ул. „Густав Вайганд „ № 20 .

           Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg  или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

   

  С Уведомлението може да се запознаете ТУК!

   

 • Заповед № РД-758/12.12.2018г. на осн. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

  12-12-2018

  З А П О В Е Д:

  № РД-758/12.12.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ

             

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.22, УПИ ХХІ-Завод за домакински съдове по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........../П/.............

                              /П.Петков/

 • СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с незпълнение на Заповед № РД-546/24.11.2017г. на Кмета на Община Брацигово

  05-12-2018

  СЪОБЩЕНИЕ


  Във връзка с незпълнение на Заповед № РД-546/24.11.2017г. на Кмета на Община Брацигово за обезопасяване и премахване на компроментираните участъци от потенциално опасна двуетажна паянтова сграда, находяща се в УПИ IV-532, кв. 56 по плана на с. Козарско, уведомяваме собствениците - Александър Антонов Александров, Елисавета Антонова Александрова-Ивановаи Найден Найденов Цветков, че в 5 /пет/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение трябва да предприемат незабавни действия по изпълнение на гореописаната Заповед.  В предвид опасната ситуация, която създават, като собственици се надяваме да проявят гражданска отговорност относно имуществото си и относно здравето на гражданите живущи и преминаващи в близост, тъй като до настоящия момент не е проявена такава, въпреки многобройните писма и мобилни разговори от страна на Общинска администрация.

 • Заповед № РД-729/27.11.2018г. на осн. чл. 150 от ЗУТ

  27-11-2018

                                          З  А  П  О  В  Е  Д

   

  № РД-729

  Брацигово 27.11.2018 год.

   

  Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а,  като разгледах искане с вх. №30-1871-6/27.11.2018г. от  Стефан Николов Янев, представител на „СТАР СИТИ" ЕООД, че същото е основателно тъй като възложителят не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.

   

  На основание чл. 150 от ЗУТ

   

  Р А З Р Е Ш А В А М:

   

  Изработването на комплексен инвестиционен проект за  обект:

   

  „Еднофамилна жилищна сграда"

   

       в имот с идентификатор 06207.502.229 по КККР /УПИ ХІ-34, кв. 64/ на гр. Брацигово, общ.Брацигово, за да може възложителят да осъществи инвестиционните си намерения.

  Мотиви: Възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Еднофамилна жилищна сграда", находящ се в /УПИ ХІ-34, кв. 64/ имот с идентификатор 06207.502.229 по КККР на гр. Брацигово, общ.Брацигово

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ /П/

  Кмет на Община Брацигово

   

  Изготвил: /П/

  Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

  Съгласувал: /П/

  Юрист:  Петя Харизанова

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик