Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

  13-04-2018
  ДО
  ИВО ИЛИЕВ САНДЕВ
  ГР. СОФИЯ

  Като собственик на имот номер 000511, м."Перето" по КВС на с.Исперихово

  СЪОБЩЕНИЕ
  На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПРЗ за УПИ ХIX и ХX по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово, общ.Брацигово или ПИ 000530, м."Перето" по КВС на с.Исперихово, с което за сметка на двата имота се обособява един нов УПИ ХX-530,Овцеферма и склад.
  Проектът се намира в дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6а, ет.2, стая № 5, тел.03550/2065 в. 106 и може да се разгледа от заинтересованите лица.
  Искания и възражение по проекта могат да се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаването в Общинска администрация, гр. Брацигово.
  Съобщението се изготвя във връзка с чл. 61 от АПК.

   

   

 • З А П О В Е Д: № РД - 157/10.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  11-04-2018

  З А П О В Е Д:

   № РД - 157/10.04.2018г.

   На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


               Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 34, УПИ  ХІІІ-352 по действащия регулационен план на  с.Козарско, съгласно приложената скица предложение.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

            КМЕТ:    /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД-159/10.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  10-04-2018

  З А П О В Е Д:
  № РД-159/10.04.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


  Да се изработи ПУП - ЧИПР за УПИ V - 685 и УПИ VІ - 686, кв. 48 по регулационния план на с. Козарско, общ. Брацигово, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/............
  /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД-158/10.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  10-04-2018

  З А П О В Е Д:
  № РД-158/10.04.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


  Да се изработи ПУП - ЧИПРЗ за УПИ VІІ - 874, кв. 3 по регулационния план на с. Козарско, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/............
  /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД-157/01.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  10-04-2018

  З А П О В Е Д:
  № РД-157/01.04.2018г.

                                                      На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.34, УПИ ХІІІ-352 по действащия регулационен план на с.Козарско, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/............
  /П.Петков/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  28-03-2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за " Технологична модернизация на предприятие за  преработка на сурово мляко и производство на кисело мляко, сирене и айрян " с адрес: област Пазарджик, община Брацигово, с. Козарско, УПИ  VIII-175, кв. 19,  с административен адрес: ул. „Първа" № 49".ИНТЕР-Д" ООД " - гр. Кричим.

  Информацията се намира в Общинска администрация гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, ет.3, ст. №18, тел.03552/20-65, в.120 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

   

          Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в Община Брацигово на адрес:  РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

 • СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ

  28-03-2018

  ДО

  ИВО  ИЛИЕВ  САНДЕВ

  ГР. СОФИЯ

  Като собственик на имот номер 000511, м."Перето" по КВС на с.Исперихово

   
   

  СЪОБЩЕНИЕ

  На основание чл.129, ал.2  от ЗУТ

   Съобщаваме Ви, че със заповед №РД-54-1/06.02.2018г. е одобрен ПРЗ за УПИ ХIX и ХX по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово, общ.Брацигово или ПИ 000530, м."Перето" по КВС на с.Исперихово, с което за  сметка на  двата  имота  се  обособява  един  нов  УПИ    ХX-530,Овцеферма и склад.

  Проектът се намира в дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6а, ет.2, стая № 5, тел.03550/2065 в. 106 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта могат да се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаването на съобщението чрез Община Брацигово до Административен съд гр.Пазарджик.

  Съобщението се изготвя във връзка с чл. 61 от АПК.

 • Съобщение на основание §4к, ал.6 от ППЗСПЗЗ и т3.7 на Заповеди РД-46-494 от 22.08.2003г.на МЗГ и РД-02-14-454 от 22.08.2003г на МРРБ

  28-03-2018

  К М Е Т С Т В О   с. Б Я Г А

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме, че в Държавен вестник брой 27 от 27  март 2018г. е публикувано съобщение, с което Община Брацигово, на основание §4к, ал.6 от ППЗСПЗЗ и т3.7 на Заповеди РД-46-494 от 22.08.2003г.на МЗГ и РД-02-14-454 от 22.08.2003г на МРРБ за техническите изисквания и контрол към плановете по §4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от ЗА одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗРЗСПЗЗ, за ПИ №000650, №000646, №000649, №000647, №000648, №000645 и №000643 в м. Сини дол по КВС на землището на с.Бяга, ЕКТТЕ 07586, община Брацигово, област Пазарджик.

   Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област с административен център Пазарджик пред Районен съд - Пещера в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „ Държавен вестник"

 • ЗАПОВЕД № РД-141/22.03.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  23-03-2018

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.13, УПИ ІІІ-99 и  УПИ ІІ-100  по действащия регулационен план на  с.Равногор, съгласно приложената скица предложение. ПУП трябва да бъде придружен с предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи, съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

            КМЕТ: П.Петков

 • Съобщаване на ПУП-ПР за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга.

  16-03-2018

  Съобщаване на ПУП-ПР за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга.

  ДО Н-ЦИ ПЕТКО СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ

  / за УПИ X-179 в кв.29 по плана на с.Бяга/

                                                                                            и  Н-ЦИ ПЕТКО ХРИСТЕВ ПЕТКОВ

                                                                                      / за УПИ XVIII-176 в кв.29 по плана на с.Бяга/

                                                                                EКАТЕРИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА-гр.Пещера,

   

  СТОЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ-гр.Пещера,

   

  РАДКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА-гр.Велико Търново,

  АНЕЛИЯ ПЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА-гр.Велико Търново,

  БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ - гр.Пловдив,

  ВЕНЕТА ИЛИЕВА ТАЧЕВА-с.Бяга,

  ХРИСТО ЛЪЧКОВ ПЕТКОВ- гр.Пещера,

  РАЙКА ЛЪЧКОВА СТОЙЧЕВА-с.Бяга,

  РАЙНА ХРИСТОВА ПЕТРУНОВА-гр.София,

                                                                                                 ДЕНКА ЛЪЧКОВА ЛАНГЕ-с.Бяга,

   

   

           Съобщаваме Ви, със заповед № РД-104/06.03.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрено частично изменение на  ПУП- ПР за УПИ X-179 и XVI-176 и улица- тупик с о.т. 88-89 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга по искане от Денка Лъчкова Ланге и Райка Лъчкова Стойчева.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

             Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик