Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • ЗАПОВЕД № РД-561/07.12.2017г. на основание чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ

  07-12-2017

  ЗАПОВЕД

  № РД-561/07.12.2017г.

  На основание чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ

           Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.37, УПИ VI-403 и V-406 по РП на гр.Брацигово, съгласно приложената скица-предложение.

           Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  Кмет: П. Петков

 • СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

  17-11-2017

  ДО

  ЖЕЧКА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА - собственик на имот номер 000511

  МЕМЕТ  ЮСЕИНОВ  ЮСЕИНОВ - собственик на имот номер 000518

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПРЗ за УПИ ХIX и ХX по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово, общ.Брацигово или ПИ 000530, м."Перето" по КВС на с.Исперихово, с което за  сметка на  двата  имота  се  обособява  един  нов  УПИ                       ХX-530,Овцеферма и склад.

  Проектът се намира в дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6а, ет.2, стая № 5, тел.03550/2065 в. 106 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта могат да се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаването в Общинска администрация, гр. Брацигово.

  Съобщението се изготвя във връзка с чл. 61 от АПК.

 • З А П О В Е Д: № РД-530/15.11.2017г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.13, УПИ ІІІ-99 по действащия регулационен план на с. Равногор

  15-11-2017

  З А П О В Е Д:

  № РД-530/15.11.2017г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.13, УПИ ІІІ-99 по действащия регулационен план на  с. Равногор, съгласно приложената скица предложение

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

            КМЕТ:............/п/...........

                              /П.Петков/

 • Съобщение Общински съвет - гр.Брацигово одобрява проект за изменение на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за част от кв.94, кв.95 и кв.96 по плана на гр.Брацигово

  10-11-2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 90 от 10 ноември  2017г. е публикувано съобщение, с което, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ   и чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет - гр.Брацигово одобрява проект за изменение на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за част от кв.94, кв.95 и кв.96 по плана на гр.Брацигово, с което се заличават кв.94Н и 95Н, улица с о.т.316-316а-314а се премахва, за част от улица от о.т. 32а до 48а и улица от о.т 316а до о.т.48в се обособяват пешеходни алеи. Проектират се нови улици - тупик от о.т.48-48а-48б-48в с ширина 8м, о.т. 50а-50б с ширина 8м и о.т. 34а-34б с ширина 6м. В кв.94 за сметка на старите се проектират 20 нови УПИ:  ХV-180, ХVI-180, ХVII-180, ХVIII-1954, ХIX-180, ХX-1954, ХXVI-1954, ХXVII-1954, ХXVIII-1954, ХXIX-180, ХXX-1954, ХXXIII-1954, ХXXIV-1954, ХXXV-180, ХXXVI-180, ХXXVII-180, ХXXVIII-180, ХXXIX-180, ХL-180 ХLI-Озеленяване. В кв.95 за сметка на старите се проектират 4 нови УПИ:VIII-1348, XV-180, XVI-180, XVII-180. В кв.96 за сметка на старите се проектират 6 нови УПИ: VIII-180, IX-180, X-180, Търговия и услуги, XI-180, XII-180, XIII-180, Озеленяване и да се допълнят с новите кадастрални номера УПИ: I-165, II-166, III-167, IV-168. За трите квартала се ситуира нискоетажно свободно застрояване с височина до 10,00м, Пзастр.< 60%, Позел.>40% по означенията и корекциите върху приложената скица-проект.

  Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Брацигово пред Административен съд-Пазарджик на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност “Просовето“ , по кадастрална карта на гр.Брацигово.

  24-10-2017

  ДО

  Н-ЦИ  НА ХРИСТО  АНГЕЛОВ  ЦОЙКОВ  /за имот 06207.4.287/

  -   Денка Иванова Герчева - гр.Пловдив,

  -   Христина Иванова Стоянова- гр.Пловдив,

  -   Христо Иванов Цойков- гр.Пловдив,

  -   Славка Кузманова Содева - гр.Велинград,

  -   Димитър Кузманов Мешекопаранов- гр.Брацигово,

  -   Иван Симеонов Аврамов - гр.София,

  -  Владимир Симеонов Аврамов - гр.София,

  -  Кремена Николова Кузманова - гр.София,

  - Кузман Николов Мешекопаранов - гр.София,

  - Иван Николов Мешекопаранов - гр.София,

  - Георги Стоянов Алексиев- гр.Благоевград,

  - Елена Геогиева Панчева- с. Кокаляне,

    Н-ЦИ НА ДАНАИЛ ИВАНОВ БЕКРИЕВ  /за имот 06207.4.286/

  - Данаил Иванов Бекриев - гр.Кърджали, ул."Отец Паисий" № 8,вх.А,ет.4,ап.10

  - Христо Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул." Черешово топче"№ 5

  - Стоян Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул."Черешово топче" № 5

  Н-ЦИ НА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ  /за имот 06207.4.283/

  Н-ЦИ НА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ  /за имот 06207.4.284/

   

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност "Просовето" , по кадастрална карта на гр.Брацигово по искане от община Брацигово.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

  24-10-2017

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  На основание чл.27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

   

   

           Съобщаваме, че  е  издадено  от РИОСВ - Пазарджик  Становище  №2-2/2017 по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Брацигово.

           Становището може да се види в общинска администрация, ул."Атанас Кабов" № 6А, втори етаж, стая № 5 или на посочения по-долу линк.

           Становището може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Пазарджик

   

  Становището може да видите ТУК! 

 • ЗАПОВЕД № РД-427 Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект: „Работилница за обработка на каменни изделия” в имот с идентификатор № 06207.502.217, УПИ ХХ – Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брациго

  21-09-2017

                                                            З  А  П  О  В  Е  Д

   № РД-427

  Брацигово 21.09.2017 год.

   Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а,  като разгледах искане с вх. № 30-1787-2/13.09.2017г. от  „Каменар Груп 1" ЕООД, че същото е основателно  тъй като възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.

  На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ

   

  Р А З Р Е Ш А В А М:

  Изработването на комплексен инвестиционен проект за  обект:

  „Работилница за обработка на каменни изделия"

       в имот с идентификатор № 06207.502.217, УПИ ХХ - Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брацигово, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.

  Мотиви: Възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Работилница за обработка на каменни изделия", находящ се в имот с идентификатор №06207.502.217, УПИ ХХ - Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брацигово

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ /п/

  Кмет на Община Брацигово

   

  Изготвил:  /п/

  Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

   

  Съгласувал:  /п/

  Юрист:  Петя Харизанова

 • Актуализация на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик

  20-09-2017
  С Актуализация на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик Може да е запознаете тук!

 • О Б Я В А

  15-09-2017
  О Б Я В А


  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят Община Брацигово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционнo предложение за „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, местност „Просовето", земл. гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик".
  Информациията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП, с вх. № 08-08-342/15.09.2017 г. в деловодството на общ. Брацигово e предоставенa в писмен вид на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Брацигово, където могат да се предстaвят становища.
  Информацията е достъпна на интернет страницата на Община Брацигово на адрес: http://www.bratsigovo.bg

  15.09.2017 г. Възложител:
  кмет на Община Брацигово
  (Петко Валентинов Петков)

 • З А П О В Е Д: № РД-384/07.09.2017г. На основание чл. 124а, ал.2, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и Решение №338 от Протокол № 23/28.07.2017г. на ОбС гр.Брацигово.

  08-09-2017

  З А П О В Е Д:

   

  № РД-384/07.09.2017г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и Решение №338 от

  Протокол № 23/28.07.2017г. на ОбС гр.Брацигово.

             

              Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ ХVI-63, ХVII-63 и ХХI- Озеленяване по плана на с.Козарско, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   


            КМЕТ:  /П.Петков/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик