Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.120, УПИ ХV-ЖСК и магазин по регулационния план на гр.Брацигово

  07-08-2020

  ДО

  „АНИК  КОМЕРС" - гр.Пловдив,  ул. "Мария Кюри" №1, ет.3, ап.5

                                   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.120, УПИ ХV-ЖСК и магазин; УПИ XVI-1779,1790; УПИ XVII-1790; УПИ XVIII-1779 Търговия и услуги и УПИ ХХ-1779 Трафопост по регулационния план на гр.Брацигово, с който се предвижда да се измени границата между УПИ XVI-1779,1790 и УПИ XVII-1790. УПИ ХV-ЖСК и магазин увеличава площа си за сметка на улица с осова точка от 612 до осова точка 613. За сметка на УПИ ХV-ЖСК и магазин се обособява улица тупик с осова точка от 613а до осова точка 613б, с ширина 7.17 метра. УПИ ХV-ЖСК и магазин сменя отреждането си на УПИ ХV-1842 Жилищно строителство. УПИ XVIII-1779 Търговия и услуги сменя отреждането си на  УПИ XVIII-1846 Жилищно строителство. УПИ ХХ-1779 Трафопост сменя отреждането си на УПИ ХХ-1845 Трафопост.        

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Изработен е проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ VIII-1347 в кв.95, местност „Нерзето" по плана на гр.Брацигово

  05-08-2020

   ДО

  АСЕН  АНДОНОВ  АСЕНОВ

  ЙОРДАНКА  АНГЕЛОВА  АСЕНОВА

  ЗАПРЯН  ИВАНОВ ИЛИЕВ

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПЗ за УПИ VIII-1347 в кв.95, местност „Нерзето" по плана на гр.Брацигово, който е с отреждане за жилищно застрояване с малка височина и плътност. С проекта се запазва начина на застрояване - свободно като се повдига и запазва съществуващата жилищна сграда с възможност за пристрояване и надстрояване, по искане на Димитрия Петрова Асенова и Запрянка Василева Ковачева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за трасета на електропровод и водопровод до имот с идентификатор 32888.132.3, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово

  28-07-2020

  З А П О В Е Д:

   

  РД-405/28.07.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТ, Решение II

  От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ и

  Решение № 115 от Протокол № 11/26.06.2020г. на ОС Брацигово

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за трасета на електропровод и водопровод до имот с идентификатор 32888.132.3, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово, общ. Брацигово.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Съобщение, че е изготвен е ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката“ по КККР на с. Розово

  27-07-2020

  К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

        До:

       Държавен Поземлен Фонд - МЗХ- София

       Областна дирекция  „ Земеделие" - Пазарджик

       Община Брацигово 

       Н-ци на Димитър Костадинов Филев:  

       Елена Димитрова Миндова -с. Козарско ул. „Двадесет и втора" № 36

       Неди Петрова Гочева-гр. Димитровград ул. Софроний Врачански №3    

       Филип Петров Филев гр. Димитровград бул. „България" № 4

       Петър Иванов Костадинов гр. Пловдив ж.к. Тракия № 7

       Гергана Ангелова Дурмушлийска - гр.Варна ж.к. Вл. Варненчик № 16

       Димитър Ангелов Костадинов - гр. Варна ж.к. Вл. Варненчик № 222

       Костадин Ангелов Костадинов- гр. Варна ул. Евлоги Георгиев № 20 Б

      

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                       

       Съобщаваме Ви, че е изготвен  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" по КККР на с. Розово, община Брацигово, с цел обособяването на УПИ I-1066 „за производствена и склаова дейност"

       Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32 тел.03552-2400,  и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Искане и възражение по проекта се правят пред  Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл. 128,ал.3и 5 от ЗУТ.


                                                              Гл.спец.АТОН:____________

                                                                                          / Д. Петрова /

                                                                             Кмет:_____________

                                                                                          / Й. Петкова/

 • Съобщение че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за смяна предназначението на ПИ 32888.132.3, по кадастрална карта на с.Исперихово, местност „Перето“

  21-07-2020
  ДО

  ДИМИТЪР  ЙОРДАНОВ  ДИМИТРОВ - гр.Димитровград,  ул. "Христо Г.Данов" №2А, ет.4, ап.12

  СВЕТЛА  ЙОРДАНОВА  ДИМИТРОВА - гр.София,  Ж.К. "Красна поляна"  I част №132А, вх.Б, ет.16, ап.142

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за смяна предназначението на ПИ 32888.132.3, по кадастрална карта на с.Исперихово, местност „Перето" и се обособява УПИ I-6 за търговска дейност и сватбени тържества, по искане на Анелия Михайлова Георгиева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   

   

   

 • съобщение за изменение на общ устройствен план на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор 61220.18.439, м. „ Криви Ленища“ по ККР на с.Равногор

  14-07-2020

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Брацигово има издадено решение № ПК-03-ЕО/2020 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ- Пазарджик за изменение на общ устройствен план на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор 61220.18.439, м. „ Криви Ленища" по ККР на с.Равногор,общ.Брацигово, обл. Пазарджик с цел промяна  предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия " за жилищно строителство" с предвиждане на устройствена зона „Жилищна с малка височина".

   

          Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 - дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр. Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg  или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 .

  E-mail: riewpz@riewpz.org.

  С Решението може да се запознаете ТУК!

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга

  09-07-2020

  ДО

  ПЕТЪР  РАНГЕЛОВ  НИКОЛОВ - гр.Пазарджик,  бул. "Христо Ботев" №86

   

                                          

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга, с който се предвижда урегулиране на имот с идентификатор 07586.638.739 (За друг вид производствен, складов обект), като се обособи УПИ I-739 За производствена дейност и дърводелска работилница, по искане на Неджми Ниязи Индже.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Съобщение на Заповед № РД-336/24.06.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация

  29-06-2020

  ДО

  Н - ЦИ СОФИЯ ЯНКОВА   

  Н - ЦИ ТОДОР АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ  

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-336/24.06.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация, с цел обособяване на УПИ ХI - 2016 Социални, общественообслужващи и административни дейности, старчески дом, хотел, спорт, рекреация, търговия и услуги в кв.128 по плана на гр.Брацигово, по искане на „КРЕЗ" ЕООД.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение

  22-06-2020

  Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение Разширение  на съществуващ гробище парка на с. Бяга в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 м. „Перето" по КККР на с.Бяга, община Брацигово, област Пазарджик".

  .

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   

  Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Разширение  на съществуващ гробищен парк  на с. Бяга в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 м. „Перето" по КККР на с.Бяга, община Брацигово, област Пазарджик.

   Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес:  гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, е-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4, riewpz@riewpz.org.

  С инвестиционното намерение може да се запознаете ТУК!

 • Заповед за изработване на ПУП-ПЗ за част от кв.95, УПИ VIII-1347 по плана на гр.Брацигово

  11-06-2020

   

                               З А П О В Е Д:

                                                                 РД -315/11.06.2020г.

                                         На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение II

                                          от Протокол №5/10.06.2020г. на ОбЕСУТ

   

   

         Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.95, УПИ VIII-1347 по плана на гр.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик