Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • ЗАПОВЕД №РД-364/08.08.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  09-08-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-364/08.08.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 07.08.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-357/01.08.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

  Да бъдат заличени адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес в                                  с. Исперихово, община Брацигово,  ул."Шестнадесета"№4, на лицата:

   Петрунка Ангелова Апостолова ЕГН.................

  • Асен Димитров Апостолов ЕГН...................

   Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ             /п/

  Кмет на община Брацигово

                                                                                                                                                 

  Съгласувал:             /п/

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ: „МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА“, НАХОДЯЩ СЕ В ПИ № 33, МЕСТНОСТ „ЧОРБАНОВО“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. РОЗОВО

  19-07-2018

  СЪОБЩЕНИЕ

       ЗА СТРОЕЖ: „МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ № 33, МЕСТНОСТ „ЧОРБАНОВО", ЗЕМЛИЩЕ НА С. РОЗОВО, СОБСТВЕНОСТ НА АНА ВЕНКОВА ДЮЛГЕРСКА Е СЪСТАВЕН КОНСТАТИВЕН АКТ № 2/19.07.2018Г., КОЙТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 178, АЛ. 5 ОТ ЗУТ. СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО  НА АКТА, СОБСТВЕНИЧКАТА НА СТРОЕЖА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ В ДИРЕКЦИЯ „СА" ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО. ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОНСТАТИВНИЯ АКТ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ В 14 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ ПРЕД ОБЩИНА БРАЦИГОВО.

 • Съобщение със Заповед № РД – 284-1/ 20.06.2018г. на Кмета на община Брацигово

  17-07-2018

  До

  Георги Атанасов Атанасов  -    Пловдив, ж.к. Тракия 224 В ет.5 ап.13    Йорданка Петрова Атанасова - Пловдив, ж.к. Тракия 224В ет.5 ап. 13 Цонка Атанасова Грънчарова - Пловдив, ж.к. Тракия 194Б ет.3 ап. 06 Калинка Атанасова  Василева -  с. Братаница ул. Първа № 9

  Мария Атанасова Кръстева    - с. Семчиново ул. Двадесет и първа №16

  Митка Иванова Стойчева     -   гр. Брацигово ул. Данаил Юруков № 11

  Мария Стоянова Кирилова  гр. Велинград ул. Стойо Калпазанов № 14

  Златко Димитров Гурков -   гр. Велинград  ул.Стойо Калпазанов № 14

  Красимира Кръстева Даскалова - с. Розово ул. Втора № 17

  Надежда Михайлова Златанова  - няма данни

      

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Съобщаваме Ви, че със Заповед   № РД - 284-1/ 20.06.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрен   изменение на План за регулация за част от кв.4, УПИ III-24 по плана на с. Розово, община Брацигово,  с който от УПИ III -24 се образуват два нови: УПИ III-24 и УПИ ХV- 24,и се променя северната регулационна линия, като същата минава по имотната граница, съгласно означенията и корекциите върху приложената скица проект.

       Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32, тел. 03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Искане и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Община Брацигово  до Административен  съд гр. Пазарджик.

       Съобщението се изготвя по чл. 61 от АПК

 • Съобщение в връзка с Държавен вестник бр.55 от 3 юли 2018г. на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ

  10-07-2018

   СЪОБЩЕНИЕ

   

  Съобщаваме, че в Държавен вестник бр.55 от 3 юли 2018г. на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ Общинският съвет - гр.Брацигово, реши:

  Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 380 от 9.11.2017г. (ДВ, бр.97 от 2017г.), с което се одобрява общ устройствен план на община Брацигово със съответните и неразделна част от него схеми, правила и нормативи за неговото прилагане, като за зелена площ м/у улица с о.т. 86-93 до кв.15, зелена площ м/у улица с о.т. 45-46 до кв.8, зелена площ м/у улица с о.т. 77-78-76 до кв.13, УПИ III-ресторант и магазин в кв.28 и площ извън регулацията м/у улица с о.т. 18-19-20 по плана на с.Исперихово допълва индекс „Оо" - Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности.

   

                                    Председател:

                                                      Н.Казакова

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ

  09-07-2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Община Брацигово, на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица,че е изработен помощен план на земите на ползвателите и на бившите собственици намиращи се в местностите„ Чешмето „ и „ Хисаря" в землище с. Исперихово за ПИ с №034001, №034002, №034003, №034004, №034005, №034006 , №034008, №034009, №034010.

  На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана и придружаващата го документация, изложени в сградите на кметство с .Исперихово  и Община Брацигово,  дирекция СА,  до кмета на Община Брацигово.

 • Съобщение за издадена заповед № РД-298/02.07.2018г. на Кмета на община Брацигово за одобрение на ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност “Просовето“ , по кадастрална карта на гр.Брацигово.

  09-07-2018

  ДО

  Н-ЦИ  НА ХРИСТО  АНГЕЛОВ  ЦОЙКОВ  /за имот 06207.4.287/

  -   Денка Иванова Герчева - гр.Пловдив,

  -   Христина Иванова Стоянова- гр.Пловдив,

  -   Христо Иванов Цойков- гр.Пловдив,

  -   Славка Кузманова Содева - гр.Велинград,

  -   Димитър Кузманов Мешекопаранов- гр.Брацигово,

  -   Иван Симеонов Аврамов - гр.София,

  -  Владимир Симеонов Аврамов - гр.София,

  -  Кремена Николова Кузманова - гр.София,

  - Кузман Николов Мешекопаранов - гр.София,

  - Иван Николов Мешекопаранов - гр.София,

  - Георги Стоянов Алексиев- гр.Благоевград,

  - Елена Геогиева Панчева- с. Кокаляне,

    Н-ЦИ НА ДАНАИЛ ИВАНОВ БЕКРИЕВ  /за имот 06207.4.286/

  - Данаил Иванов Бекриев - гр.Кърджали, ул."Отец Паисий" № 8,вх.А,ет.4,ап.10

  - Христо Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул." Черешово топче"№ 5

  - Стоян Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул."Черешово топче" № 5

  Н-ЦИ  НА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ  /за имот 06207.4.283/

  -   Елена Ангелова Здравкова - гр.Брацигово, ул."Васил Петлешков " № 48

  -   Жана Ангелова Христова- гр.Брацигово, ул."Брациговска комуна" № 19

  -   Николай Георгиев Гюров- гр.Брацигово, ул." Паница Семерджиев" № 20

  Н-ЦИ  НА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ  /за имот 06207.4.284/

  -   Щастливка Радостова Попова - гр.Брацигово, ул."Антон Ашкерц " № 10

  -   Данаил Йорданов Попов- гр.Брацигово, ул ."Антон Ашкерц " № 10

  -   Георги Йорданов Попов- - гр.Брацигово, ул ."Антон Ашкерц " № 10

  -   Екатерина Данаилова Френкева - гр.Смолян, ул."Деспот Слав " № 28

  -   Костадин Стоянов Караджов- гр.Панагюрище, ул."Георги Бенковски" № 25, ет.6, ап.23

  -   Лушка Стоянова Тодорова- гр.Брацигово, бул."Трети Март" № 66А, ет.1, ап.1

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, със заповед № РД-298/02.07.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност "Просовето" , по кадастрална карта на гр.Брацигово по искане от община Брацигово.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • РЕШЕНИЕ № 501 от 29.06.2018г. Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

  05-07-2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  РЕШЕНИЕ № 501

  от 29.06.2018г.

   

  Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ 

   

  Р Е Ш И :

   

  1. Разрешава   изработване  на ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия от съществуваща шахта ШКС 02 през землищата на с.Козарско, с.Исперихово до нова шахта ШКС 02  на път III-375 в общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение и одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

  2. Дава предварително съгласие трасето да премине през общински пътища с имотни номера по КВС - 000 157, 660 001 и 660 002 в землището на с.Козарско и 000223 в землището на с.Исперихово.

  3. При изработване на ПУП да се нанесат всички съществуващи подземни проводи и съоръжения.

  4. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

   

  Председател на ОбС Брацигово: /Надежда Казакова/

 • З А П О В Е Д: № РД - 302/03.07.2018г. на основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  03-07-2018

   
   З А П О В Е Д:

  № РД-302/03.07.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 480/30.05.2018г.

  на ОбС гр.Брацигово


   

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.15, зелена площ м/у улица с о.т. 86-93  по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

             КМЕТ:........./п/............

                              /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД - 303/03.07.2018г. на основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  03-07-2018

   

   З А П О В Е Д:

  № РД-303/03.07.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 481/30.05.2018г.

  на ОбС гр.Брацигово

           

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.8, зелена площ м/у улица с о.т. 45-46  по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

            КМЕТ:........./п/..............

                              /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД - 296/02.07.2018г. на основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  02-07-2018

  З А П О В Е Д:

   

  № РД - 296/02.07.2018г.

   На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ

            

               Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.111, УПИ  ХХХІІІ-1438 по действащия регулационен план на  гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

             КМЕТ:....П.Петков

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик