Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • ЗАПОВЕД № РД-638/18.10.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  18-10-2018

  З А П О В Е Д:

  №РД-638/18.10.2018г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


            

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 40, УПИ ХІ-жилищен комплекс, ПИ пл. № 444, ПИ пл. № 446, ПИ пл. № 442 и ПИ пл. № 443 по действащия регулационен план на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........./П/..............

                              /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-639/18.10.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  18-10-2018

  З А П О В Е Д:

  № РД-639/18.10.2018г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.126, УПИ V-Дърводелска работилница, магазин-готова продукция и складова база и УПИ ІV - Селскостопанска дейност  по плана на гр. Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:.........../П/...........

                              /П.Петков/

 • Публично обявяване, съгласно чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на ...

  04-10-2018

                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      

  Относно: Публично обявяване, съгласно чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за  проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, за запознаване с Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около водоснабдителен сондаж за бутилиране на изворна вода-гр.Брацигово, който ще бъде разположен на територията на имот № 06207.3.576, местност„Шавариеви ливади" по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.Собственост на „ ВАДА КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пазарджик.

  Възражения по смисъла на чл.39, ал.3 от Наредба №3 за условията и реда за  проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди от заинтересованите лица могат да се изпращат в 30-дневен срок чрез община Брацигово, до  БД - Пловдив.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

  12-09-2018

  ДО

  Н-ЦИ  ЩЕРЬО  АТАНАСОВ  КРАЙНОВ -

  за имот  №016035 м."Селчица", землището

   на с.Равногор, общ.Брацигово.

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

   

  Уведомяваме Ви, че с решение  от протокол от 19.09.2018 год. на комисията по чл.210, ал.1  от ЗУТ за определяне   цена за обезщетение на ограничени вещни права /безсрочно сервитутно право/  през частни имоти на територията на Община Брацигово за трасе на новоизграждащ се  електропровод  „ВЛ  110кV ВЕЦ „Въча 1" - ВЕЦ „Цанков камък", обявен за национален обект, е определена цена от 500 /петстотин/ лева за правото на прокарване през Вашия поземлен имот номер 016035, м."Селчица", землището на с.Равногор, общ.Брацигово, което е с площ на сервитута 1.495 дка.  

   На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14 дневен  срок от съобщаването могат да се направят писмени искания и възражения по оценката до Административен съд гр.Пазарджик чрез  Община Брацигово.

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ

  Кмет на Община Брацигово

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

  11-09-2018

  ДО

   Н-ЦИ ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ДЕЧЕВ  /за имот 039047/

  ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЧЕВ - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант" № 4, ет. 4, ап. 2

  НЕЙЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант" № 51, ет. 2, ап. 12

  ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА - обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд, бул. „Д-р Г.Димитров" №33

  МАГДАЛЕНА НЕЙЧЕВА ДЕЧЕВА - обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд, бул. „Д-р Г.Димитров" №33

  ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ - гр. Брацигово, ул. „Брациговска Комуна" № 3

  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ - гр. Пловдив, ул. „Крайова" № 11, ет. 4, ап. 6

  НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  ПЕТКОВ - гр. Брацигово, ул. Брациговска Комуна" № 3

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

   

  Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 039069, с площ 0,024 дка, образуван от поземлен имот с № 039047, целия с площ 4,411 дка с начин на трайно ползване: пасище, мера, върху който попада стъпка № 74 на обекта, намиращ  се в местност „ Форцово" землището на с.Равногор, община Брацигово.

  ·  Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "ВИЛИ 05 - ВЕЛИЧКА КРУШАРОВА"

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

  11-09-2018

  ДО

  Н-ЦИ ЩЕРЬО АТАНАСОВ КРАЙНОВ  /за имот 016035/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

   

  Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 016100, с площ 0,043 дка, образуван от поземлен имот с № 016035, целия с площ 6,560 дка с начин на трайно ползване: ливада, върху който попада стъпка на стълб № 59 на обекта, намиращ  се в местност „Селчица" землището на с.Равногор, община Брацигово.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

  11-09-2018

  ДО

  Н-ЦИ АНГЕЛ ПЕЕВ КЕХАЙОВ  /за имот 000770/

  ПЕЙО АНГЕЛОВ КЕХАЙОВ - гр. ПЛОВДИВ, ул. „Княз Черкаски" № 20, ет. 4, ап. 8

  ЕЛЕНА ХРИСТОСКОВА КЕХАЙОВА - гр. ПЛОВДИВ, бул. „Дунав" № 176, ет. 1, ап. 1

  РОСИЦА ХАРИЗАНОВА ДИМИТРОВА - гр. ПЛОВДИВ, бул. „6-ти септември" №133, ет.4

   

  ХРИСТО ХАРИЗАНОВ КЕХАЙОВ - гр. ПЛОВДИВ, ул. „Данте" №8, ет.2, ап.3

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

   

  Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 002437, с площ 0,024 дка, образуван от поземлен имот с № 000770, целия с площ 10,447 дка с начин на трайно ползване: ливада, върху който попада стъпката на стълб № 35 на обекта, намиращ  се в местност „Владовица" землището на с.Розово, община Брацигово.

 • З А П О В Е Д: № РД - 463/30.08.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 519/27.07.2018г. на ОбС - гр.Брацигово

  05-09-2018

  З А П О В Е Д:

   

  № РД - 463/30.08.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ и решение № 519/27.07.2018г.

  на ОбС - гр.Брацигово

  .

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за ХII, кв.2 по плана на  с.Козарско /бивш стопански двор/, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:........./п/...............

                              /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: №РД-469/05.09.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 518/27.07.2018г. на ОбС - гр.Брацигово

  05-09-2018

  З А П О В Е Д:

   

  №РД-469/05.09.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ и решение № 518/27.07.2018г.

  на ОбС - гр.Брацигово


  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 111, УПИ  ХІХ по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

 • З А П О В Е Д: №РД-471/05.09.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 518/27.07.2018г. на ОбС - гр.Брацигово

  05-09-2018

  З А П О В Е Д:

   

  №РД-469/05.09.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ и решение № 518/27.07.2018г.

  на ОбС - гр.Брацигово


  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 111, УПИ  ХІХ по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........................

                              /П.Петков/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик