Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за трасета на електропровод и водопровод до имот с идентификатор 32888.132.3, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово

  28-07-2020

  З А П О В Е Д:

   

  РД-405/28.07.2020г.

   

  На основание чл. 124  от ЗУТ, Решение II

  От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ и

  Решение № 115 от Протокол № 11/26.06.2020г. на ОС Брацигово

            

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за трасета на електропровод и водопровод до имот с идентификатор 32888.132.3, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово, общ. Брацигово.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Съобщение, че е изготвен е ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката“ по КККР на с. Розово

  27-07-2020

  К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

        До:

       Държавен Поземлен Фонд - МЗХ- София

       Областна дирекция  „ Земеделие" - Пазарджик

       Община Брацигово 

       Н-ци на Димитър Костадинов Филев:  

       Елена Димитрова Миндова -с. Козарско ул. „Двадесет и втора" № 36

       Неди Петрова Гочева-гр. Димитровград ул. Софроний Врачански №3    

       Филип Петров Филев гр. Димитровград бул. „България" № 4

       Петър Иванов Костадинов гр. Пловдив ж.к. Тракия № 7

       Гергана Ангелова Дурмушлийска - гр.Варна ж.к. Вл. Варненчик № 16

       Димитър Ангелов Костадинов - гр. Варна ж.к. Вл. Варненчик № 222

       Костадин Ангелов Костадинов- гр. Варна ул. Евлоги Георгиев № 20 Б

      

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                       

       Съобщаваме Ви, че е изготвен  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" по КККР на с. Розово, община Брацигово, с цел обособяването на УПИ I-1066 „за производствена и склаова дейност"

       Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32 тел.03552-2400,  и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Искане и възражение по проекта се правят пред  Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл. 128,ал.3и 5 от ЗУТ.


                                                              Гл.спец.АТОН:____________

                                                                                          / Д. Петрова /

                                                                             Кмет:_____________

                                                                                          / Й. Петкова/

 • Съобщение че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за смяна предназначението на ПИ 32888.132.3, по кадастрална карта на с.Исперихово, местност „Перето“

  21-07-2020
  ДО

  ДИМИТЪР  ЙОРДАНОВ  ДИМИТРОВ - гр.Димитровград,  ул. "Христо Г.Данов" №2А, ет.4, ап.12

  СВЕТЛА  ЙОРДАНОВА  ДИМИТРОВА - гр.София,  Ж.К. "Красна поляна"  I част №132А, вх.Б, ет.16, ап.142

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за смяна предназначението на ПИ 32888.132.3, по кадастрална карта на с.Исперихово, местност „Перето" и се обособява УПИ I-6 за търговска дейност и сватбени тържества, по искане на Анелия Михайлова Георгиева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   

   

   

 • съобщение за изменение на общ устройствен план на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор 61220.18.439, м. „ Криви Ленища“ по ККР на с.Равногор

  14-07-2020

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Брацигово има издадено решение № ПК-03-ЕО/2020 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ- Пазарджик за изменение на общ устройствен план на община Брацигово за поземлен имот с идентификатор 61220.18.439, м. „ Криви Ленища" по ККР на с.Равногор,общ.Брацигово, обл. Пазарджик с цел промяна  предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия " за жилищно строителство" с предвиждане на устройствена зона „Жилищна с малка височина".

   

          Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 - дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр. Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg  или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 .

  E-mail: riewpz@riewpz.org.

  С Решението може да се запознаете ТУК!

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга

  09-07-2020

  ДО

  ПЕТЪР  РАНГЕЛОВ  НИКОЛОВ - гр.Пазарджик,  бул. "Христо Ботев" №86

   

                                          

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 07586.638.739, местност „Герена" по кадастрална карта на с. Бяга, с който се предвижда урегулиране на имот с идентификатор 07586.638.739 (За друг вид производствен, складов обект), като се обособи УПИ I-739 За производствена дейност и дърводелска работилница, по искане на Неджми Ниязи Индже.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • Съобщение на Заповед № РД-336/24.06.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация

  29-06-2020

  ДО

  Н - ЦИ СОФИЯ ЯНКОВА   

  Н - ЦИ ТОДОР АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ  

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-336/24.06.2020г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация, с цел обособяване на УПИ ХI - 2016 Социални, общественообслужващи и административни дейности, старчески дом, хотел, спорт, рекреация, търговия и услуги в кв.128 по плана на гр.Брацигово, по искане на „КРЕЗ" ЕООД.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

            Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение

  22-06-2020

  Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение Разширение  на съществуващ гробище парка на с. Бяга в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 м. „Перето" по КККР на с.Бяга, община Брацигово, област Пазарджик".

  .

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   

  Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Разширение  на съществуващ гробищен парк  на с. Бяга в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 м. „Перето" по КККР на с.Бяга, община Брацигово, област Пазарджик.

   Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес:  гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, е-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4, riewpz@riewpz.org.

  С инвестиционното намерение може да се запознаете ТУК!

 • Заповед за изработване на ПУП-ПЗ за част от кв.95, УПИ VIII-1347 по плана на гр.Брацигово

  11-06-2020

   

                               З А П О В Е Д:

                                                                 РД -315/11.06.2020г.

                                         На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение II

                                          от Протокол №5/10.06.2020г. на ОбЕСУТ

   

   

         Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.95, УПИ VIII-1347 по плана на гр.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел

  27-05-2020

  ДО

  Н - ЦИ   ТОДОР  АТАНАСОВ  ТЕРЗИЕВ 


   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

   Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация, с цел обособяване на УПИ ХI - 2016 Социални, общественообслужващи и административни дейности, старчески дом, хотел, спорт, рекреация, търговия и услуги в кв.128 по плана на гр.Брацигово.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 • ЗАПОВЕД №РД-283/22.05.2020 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, протокол от 20.05.2020 на комисия съставена с моя Заповед №РД-257/13.05.2020 г

  22-05-2020

   ЗАПОВЕД 

  №РД-283/22.05.2020 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, протокол от 20.05.2020  на комисия съставена с моя Заповед №РД-257/13.05.2020 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  Да бъде заличена адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на ЗОЯ КРУМОВА ВАСИЛЕВА с ЕГН 8604063894 ,   гр.Брацигово ул."Божура Попова "№20

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Лицето да бъдe уведомено, съгласно чл.99б, ал.5 от ЗГР.

   

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на ЙОРДАН ПАВЛОВ- секретар на Община Брацигово.

   

   

                   /П/

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  Кмет на община Брацигово


  Заповедта е обявена на 22.05.2020г.

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик