Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • ЗАПОВЕД № РД-427 Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект: „Работилница за обработка на каменни изделия” в имот с идентификатор № 06207.502.217, УПИ ХХ – Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брациго

  21-09-2017

                                                            З  А  П  О  В  Е  Д

   № РД-427

  Брацигово 21.09.2017 год.

   Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а,  като разгледах искане с вх. № 30-1787-2/13.09.2017г. от  „Каменар Груп 1" ЕООД, че същото е основателно  тъй като възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.

  На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ

   

  Р А З Р Е Ш А В А М:

  Изработването на комплексен инвестиционен проект за  обект:

  „Работилница за обработка на каменни изделия"

       в имот с идентификатор № 06207.502.217, УПИ ХХ - Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брацигово, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.

  Мотиви: Възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Работилница за обработка на каменни изделия", находящ се в имот с идентификатор №06207.502.217, УПИ ХХ - Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брацигово

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ /п/

  Кмет на Община Брацигово

   

  Изготвил:  /п/

  Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

   

  Съгласувал:  /п/

  Юрист:  Петя Харизанова

 • Актуализация на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик

  20-09-2017
  С Актуализация на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик Може да е запознаете тук!

 • О Б Я В А

  15-09-2017
  О Б Я В А


  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят Община Брацигово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционнo предложение за „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, местност „Просовето", земл. гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик".
  Информациията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП, с вх. № 08-08-342/15.09.2017 г. в деловодството на общ. Брацигово e предоставенa в писмен вид на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Брацигово, където могат да се предстaвят становища.
  Информацията е достъпна на интернет страницата на Община Брацигово на адрес: http://www.bratsigovo.bg

  15.09.2017 г. Възложител:
  кмет на Община Брацигово
  (Петко Валентинов Петков)

 • З А П О В Е Д: № РД-384/07.09.2017г. На основание чл. 124а, ал.2, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и Решение №338 от Протокол № 23/28.07.2017г. на ОбС гр.Брацигово.

  08-09-2017

  З А П О В Е Д:

   

  № РД-384/07.09.2017г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и Решение №338 от

  Протокол № 23/28.07.2017г. на ОбС гр.Брацигово.

             

              Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ ХVI-63, ХVII-63 и ХХI- Озеленяване по плана на с.Козарско, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   


            КМЕТ:  /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД-385/07.09.2017г. На основание чл. 124а, ал.2, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и Решение №339 от Протокол № 23/28.07.2017г. на ОбС гр.Брацигово.

  08-09-2017

  З А П О В Е Д:

   

    РД-385/07.09.2017г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и Решение №339 от

  Протокол № 23/28.07.2017г. на ОбС гр.Брацигово.

   

               

              Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.86, УПИ I - Оптикоелектрон  по плана на с.Равногор , общ.Брацигово, съгласно корекциите в зелено по  приложената скица предложение

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


   

            КМЕТ:  /П.Петков/

 • Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение

  05-09-2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение предложение на фирма „ИНТЕР-Д" ООД - гр.Кричим за „Технологична моеднизация на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на кисело мляко, сирене и айрян", с местоположение: УПИ VІІІ-175 в кв.19 по плана на с.Козарско с административен адрес: ул. „ Първа" № 49, община Брацигово.

   

  Информацията се намира в Общинска администрация гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, ет.3, ст. №18, тел.03552/20-65, в.120 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

           Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

 • У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от “ИНТЕР-Д” ООД, ЕИК: 115619066

  05-09-2017

  Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г.,  в сила от 12.02.2016 г.)             

   

   

  ДО

  КМЕТА НА

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО

   

  У В Е Д О М Л Е Н И Е

  за инвестиционно предложение

  от

   

  "ИНТЕР-Д" ООД, ЕИК: 115619066

  Седалище на търговеца и адрес на кореспонденция:

  област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим 4220, ул. "Варна" No 5

  Представляван от: Веселин Филипов Драганов - Управител

  Лице за контакти: Веселин Филипов Драганов - Управител

  Телефон за контакти: GSM: 0888/254 890; тел.: 03145/ 3031, e-mail: inter_dood@abv.bg

   

  УВАЖАЕМИ Г-/ЖО/Н КМЕТ,

   уведомяваме Ви на възможно най-ранен етап, че фирма "ИНТЕР-Д" ООД има следното инвестиционно предложение:

  "Технологична модернизация на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на кисело мляко, сирене и айрян",

  Технологичната модернизация се изразява в монтиране на ново оборудване, което позволява оптимизация на енергоемкостта на процесите, съкращаване на времето за изчакване между различните операции за единица произведен готов продукт.

  Производственият капацитет на предприятието няма да бъде променян, който е около

  5 тона преработка на сурово мляко за денонощие, потвърден пред РИОСВ-Пазарджик и чрез процедура завършила с Решение № ПК-73-ПР/2016

   

  Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот собственост на дружеството, като  дейността на предприятието се осъществява от преди 2001г. в собствен цех за преработка на сурово мляко с адрес: област Пазарджик, община Брацигово, с. Козарско, УПИ  VIII-175,

  кв. 19,  с административен адрес ул. „Първа" № 49",

  като е разширена през 2011г., чрез съгласуване с РИОСВ-Пазарджик с процедура и становище с изх. № КД-01-2685 от дата 16.08.2011г., както и с процедура за изменение/разширение на реализирано инвестиционно предложение, завършила с Решение № ПК-73-ПР/2016

    Характеристика на инвестиционното предложение:

   

  1.      Резюме на предложението

   

  "Технологична модернизация на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на кисело мляко, сирене и айрян", чрез монтиране на ново оборудване, което позволява оптимизация на енергоемкостта на процесите, съкращаване на времето за изчакване между различните операции за единица произведен готов за консумация продукт.

   

              Модернизацията се осъществява, както следва:

   1. Пластинчатият пастьоризатор със сегашен капацитет от 1.5т/час се завишава на до      3т/час, чрез монтиране на допълнителни пластини.

  2. Подменя се отсметанителя със сегашен капацитет от 1т/час на 3т/час.

  3. Подменя се полуавтоматичната пълначно-затварячна машина за кисело мляко със сегашен капацитет от 2 т/час, с напълно автоматична машина с капацитет от 4т/час.

   

              Подмененото оборудване ще бъде продадено.

              /посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно Приложение № 1 или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда

   

  2.      Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от

  други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

   

  По същество модернизацията ще съкрати времето за преработка на суровото мляко до

  готов продукт, като и намали ползваната енергия за единица готов продукт, чрез подмяната на:

  1. Пластинчатият пастьоризатор със сегашен капацитет от 1.5т/час се завишава на до      3т/час, чрез монтиране на допълнителни пластини.

  2. Подменя се отсметанителя със сегашен капацитет от 1т/час на 3т/час.

  3.Подменя се полуавтоматичната пълначно-затварячна машина за кисело мляко със сегашен капацитет от 2 т/час, с напълно автоматична машина с капацитет от 4т/час.

   

  Капацитетът на предприятието за  преработка от 5 тона сурово мляко за денонощие няма

  да се завишава.

  Предприятието произвежда сирене,  кисело мляко, айрян и няма да променя

  асортимента.

    Площта на имота е 2400 кв.м., застроената площ е  742.30 кв.м., а разгънатата застроена

  площ 935.80кв.м .

   Изградената пътна инфраструктура не се налага да се променя, а инженерната

  инфраструктура за доставка на електроенергия, питейна вода и отвеждане на обратните води в изградена канализационна мрежа на селото са в достатъчен капацитет и не се налага изменение.

              Отпадните производствени води преминават през предварителна очистка в мазноуловител, преди да се включат в изградената селска канализация водеща до  пречиствателна станция за отпадни води.

   

  За осъществяване на модернизацията не се налагат никакви изкопни и/или строителни

  работи.

   

   

  3.      Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в

  обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

   

  В близост до обекта не ни е известно да има други планирани и/или извършвани дейности изискващи одобрение, съгласуване или разрешение по реда на специален закон.

   

  4.      Местоположение:

  /населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/

   

  Модернизацията ще се осъществи в съществуващо и действащо предприятие, в имот собственост на дружество "Интер Д" ООД (уведомител на ИП)

  Приблизителни координати в WGS 1984 на площадката

  област Пазарджик, община Брацигово, с. Козарско , кв. 19, парцел VIII-175 по плана на селото, за производствени нужди.

  Географска ширина: 42° 3'40.12"С ; Географска дължина: 24°25'13.67"И

  Географска ширина: 42° 3'42.13"С; Географска дължина: 24°25'13.29"И

  Географска ширина: 42° 3'41.74"С; Географска дължина: 24°25'15.05"И

   

  Имотът образуващ площадката не се намира в близост до и не засягат защитени територии за опазване на обектите на културно наследство.

  В случай, че е имало такива пластове, то със строителството на обществената баня (около 1970), каквато е била основната сграда, са щели да бъдат открити.

  С настоящото ИП не е възможно да бъдат засегнати неоткрити пластове, поради липсата на каквито и да било изкопни работи.

   

  Най-близко разположената защитена зона е „Бесапарски ридове" с код BG 0002057. по Директива за птиците (припокриваща тази за местообитанията), която е на разстояние от около 450 метра в източна посока.

  Не се предвижда изменение на съществуващата пътна инфраструктура.  

  Исканата модернизация не може да окаже трансгранично въздействие.

   

   

  5.      Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

  /вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/

   

  За реализиране на исканото ИП (модернизация) не се предвижда изменение на ВиК мрежата, нито количеството вода използвано за дейността (запълване на работен обем вода в инсталацията),

   

   

  6.      Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

   

  При осъществяване на модернизацията се очаква понижаване на консумацията на електрическа и топлинна енергия за единица готов продукт, което ще доведе до по-малко емисии в атмосферата и от ползваният котел за подгряване на вода, необходима за производството на млечни продукти.

   

   

  7.      Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

   

  При реализация на исканата модернизация на осъщественото инвестиционно предложение на съществуващата площадка няма да има промяна относно вида на образуваните отпадъци, утвърдени от РИОСВ-Пазарджик.

  8.      Отпадъчни води:

  /(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)/

   

  При реализация на исканата модернизация на осъщественото ИП на съществуващата площадка няма да има промяна относно вида на образуваните отпадни води от дейността, поради липса на връзка на изменението с качеството и количеството на обратните води.

   

   

          9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на

  предприятието/съоръжението:

  (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

   

  При реализация на исканата модернизация на осъщественото ИП на съществуващата площадка няма да има промяна и не е необходимо наличие и употреба на опасни химични вещества.

   

  Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

   

  Прилагам:

  1.      Три броя обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на община/район/кметство.

   

        2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - за настоящото ИП не са необходими

   

  3. Други документи по преценка на уведомителя:

  3.1  Копие на скица № 32/15.08.2017г. на имот с адрес област Пазарджик, община

  Брацигово, с. Козарско , кв. 19, парцел VIII-175 по плана на селото, за производствени нужди.

  3.2  Копие на писмо с изх.№  КД-01-2685/16.08.2011г на РИОСВ Пазарджик

  3.3  Копие на Решение № ПК-73-ПР/2016

   

          4. Документ за собственост или документ, доказващ правото на възложител /съгласно §1, т.20 от преходни и заключителни разпоредби на ЗООС/.

            Копие на нотариален акт № 177, том II, рег.№ 3648, нот. дело 339/201 за имот с адрес

  област Пазарджик, община Брацигово, с. Козарско , кв. 19, парцел VIII-175 по плана на селото, за производствени нужди - предмет на уведомлението

   

  5.  Електронен носител - 1 бр. - съдържащ настоящото уведомление и обява

   

   

  Изготвено от:

  Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

   

  Дата: 31.08.2017г.

  Уведомител: 

  Веселин Филипов Драганов -  Управител

  ИНТЕР-Д  ООД

           

 • Съобщение за издадено разрешение за строеж № 24/09.08.2017г. за обект „Еднофамилна жилищна сграда „ находяща се в имот с идентификатор 06207.501.1848 по КК на гр.Брацигово / УПИ ХХХIII-1438, Жилищно застрояване, кв.111 по РП на гр.Брацигово.

  11-08-2017

  ДО

  МИХАИЛ СИМЕОНОВ АСЕНОВ- гр.Брацигово,

  КРАСИМИРА ПЕЕВА ИЦМАРЕВА - гр.София, 

  БОРИС ПЕЙО ДИМИТРОВ- гр.София,

  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА - гр.Брацигово

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На основание чл. 149 ал. 1 и ал. 3 и чл.150 ал.3 от ЗУТ

      

              Съобщаваме Ви, че е издадено разрешение за строеж  № 24/09.08.2017г. за обект „Еднофамилна жилищна сграда „ находяща се в имот с идентификатор 06207.501.1848 по КК на гр.Брацигово / УПИ  ХХХIII-1438, Жилищно застрояване, кв.111 по РП на гр.Брацигово.

  Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" № 6А, ет. 2,стая 5, /тел.03552-2065, в. 106/ и може да се прегледа от заинтересованите лица.

  На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/, в 14 дневен  срок от получаване на съобщението, разрешението може да бъде обжалвано чрез Кмета на Община Брацигово до  Административен съд- гр.Пазарджик.

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-343/09.08.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобренване на за изменение на ПУП- ПР за част от кв.111, УПИ XХХIII-1438 по регулационния плана на гр.Брацигово.

  11-08-2017

   ДО

  МИХАИЛ СИМЕОНОВ АСЕНОВ- гр.Брацигово,

  КРАСИМИРА ПЕЕВА ИЦМАРЕВА - гр.София, 

  БОРИС ПЕЙО ДИМИТРОВ- гр.София,

  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА - гр.Брацигово

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-343/09.08.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПР за част от кв.111, УПИ ХХХIII-1438-Търговия и услуги по регулационния плана на гр.Брацигово по искане от Михаил Симеонов Асенов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ за квартали 94, 95 и 96 по регулационния план на гр.Брацигово.

  08-08-2017

  ДО

  КРАСИМИР ОГНЯНОВ КОВАЧЕВ - гр.Брацигово,

  АСЕН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

  ЖИВКА ИЛИЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

  ГИНКА ВАСКОВА КОВАЧЕВА - гр.Брацигово,

  МИЛКА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

  ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

  НИКОЛИНА ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА-- гр.Брацигово,

  ГЕРГИНА ВАСКОВА АСЕНОВА-гр.Перущица,

  СТЕФКА НАЙДЕНОВА ЦОНЕВА-- гр.Брацигово,

  ФИЛИП ДОНЧОВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  АЛЕКСАНДЪР ДОНЧОВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  НАЙДЕН ДОНЧЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  ДАФИНКА ДОНЧОВА ЦОНЕВА- гр.Брацигово,

  ОГНЯН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

  АСЕН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

  СОНА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА- гр.Брацигово,

  ДОНКА СТОЯНОВА КОВАЧЕВА- с.Устина,кв.Изгрев

  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЦОНЕВА- гр.Брацигово,

  АЛЕКСАНДЪР ДЖОНЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  ЖИВКА ДЖОНЕВА ВЕЛИЧКОВА- гр.Брацигово,

  ФИЛИП ДЖОНЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  ДАФИНКА ДЖОНЕВА ИВАНОВА-- гр.Пещера,

  МАРИАНА ДЖОНЕВА КОВАЧЕВА- гр.Брацигово,

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ за   квартали  94, 95 и 96 по действащия регулационен план на гр.Брацигово  по искане от община Брацигово.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик