Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение за издадено разрешение за строеж № 24/09.08.2017г. за обект „Еднофамилна жилищна сграда „ находяща се в имот с идентификатор 06207.501.1848 по КК на гр.Брацигово / УПИ ХХХIII-1438, Жилищно застрояване, кв.111 по РП на гр.Брацигово.

  11-08-2017

  ДО

  МИХАИЛ СИМЕОНОВ АСЕНОВ- гр.Брацигово,

  КРАСИМИРА ПЕЕВА ИЦМАРЕВА - гр.София, 

  БОРИС ПЕЙО ДИМИТРОВ- гр.София,

  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА - гр.Брацигово

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На основание чл. 149 ал. 1 и ал. 3 и чл.150 ал.3 от ЗУТ

      

              Съобщаваме Ви, че е издадено разрешение за строеж  № 24/09.08.2017г. за обект „Еднофамилна жилищна сграда „ находяща се в имот с идентификатор 06207.501.1848 по КК на гр.Брацигово / УПИ  ХХХIII-1438, Жилищно застрояване, кв.111 по РП на гр.Брацигово.

  Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" № 6А, ет. 2,стая 5, /тел.03552-2065, в. 106/ и може да се прегледа от заинтересованите лица.

  На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/, в 14 дневен  срок от получаване на съобщението, разрешението може да бъде обжалвано чрез Кмета на Община Брацигово до  Административен съд- гр.Пазарджик.

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-343/09.08.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобренване на за изменение на ПУП- ПР за част от кв.111, УПИ XХХIII-1438 по регулационния плана на гр.Брацигово.

  11-08-2017

   ДО

  МИХАИЛ СИМЕОНОВ АСЕНОВ- гр.Брацигово,

  КРАСИМИРА ПЕЕВА ИЦМАРЕВА - гр.София, 

  БОРИС ПЕЙО ДИМИТРОВ- гр.София,

  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА - гр.Брацигово

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-343/09.08.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПР за част от кв.111, УПИ ХХХIII-1438-Търговия и услуги по регулационния плана на гр.Брацигово по искане от Михаил Симеонов Асенов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ за квартали 94, 95 и 96 по регулационния план на гр.Брацигово.

  08-08-2017

  ДО

  КРАСИМИР ОГНЯНОВ КОВАЧЕВ - гр.Брацигово,

  АСЕН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

  ЖИВКА ИЛИЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

  ГИНКА ВАСКОВА КОВАЧЕВА - гр.Брацигово,

  МИЛКА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

  ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

  НИКОЛИНА ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА-- гр.Брацигово,

  ГЕРГИНА ВАСКОВА АСЕНОВА-гр.Перущица,

  СТЕФКА НАЙДЕНОВА ЦОНЕВА-- гр.Брацигово,

  ФИЛИП ДОНЧОВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  АЛЕКСАНДЪР ДОНЧОВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  НАЙДЕН ДОНЧЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  ДАФИНКА ДОНЧОВА ЦОНЕВА- гр.Брацигово,

  ОГНЯН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

  АСЕН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

  СОНА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА- гр.Брацигово,

  ДОНКА СТОЯНОВА КОВАЧЕВА- с.Устина,кв.Изгрев

  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЦОНЕВА- гр.Брацигово,

  АЛЕКСАНДЪР ДЖОНЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  ЖИВКА ДЖОНЕВА ВЕЛИЧКОВА- гр.Брацигово,

  ФИЛИП ДЖОНЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

  ДАФИНКА ДЖОНЕВА ИВАНОВА-- гр.Пещера,

  МАРИАНА ДЖОНЕВА КОВАЧЕВА- гр.Брацигово,

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ за   квартали  94, 95 и 96 по действащия регулационен план на гр.Брацигово  по искане от община Брацигово.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-330/01.08.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобренване на ПУП-ЧИПР за УПИ VIII-554 за част от кв.74 по регулационния план на гр.Брацигово.

  08-08-2017

  ДО

  ИВАН СТАНИСЛАВОВ ЦЕНОВ - гр.Пловдив,

  ХРИСТИНА ИВАНОВА ЦЕНОВА - гр.Пазарджик, 

  МАГДАЛЕНА СТАНИСЛАВОВА ЦЕНОВА- гр.Пловдив,

  МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА-гр.Пловдив,

  КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ-гр.Пловдив

   Н-ЦИ АНТОН КРЪСТЕВ ГЮЛЕМЕТОВ

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-330/01.08.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП- ЧИПР за част от кв.74, УПИ VIII-554 по регулационния плана на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.1147 по кадастрална карта на гр.Брацигово/  по искане от Стоян Николаев Буров.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • З А П О В Е Д: № РД-333/02.08.2017г. На основание чл. 134, ал.2, т.1и т. 6 от ЗУТ и Решение № 318 от Протокол №22/30.06.2017г. на ОбС гр.Брацигово

  07-08-2017

  З А П О В Е Д:

  РД-333/02.08.2017г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т.1и т. 6 от ЗУТ и Решение № 318 от

  Протокол №22/30.06.2017г. на ОбС гр.Брацигово

   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ III-Озеленяване по РП на  гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

            КМЕТ:........./П/.........

                              /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД-331/02.08.2017г. На основание чл. 134, ал.2, т.2и т. 6 от ЗУТ и Решение № 319 от Протокол №22/30.06.2017г. на ОбС гр.Брацигово

  07-08-2017

  З А П О В Е Д:

  РД-331/02.08.2017г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т.2и т. 6 от ЗУТ и

  Решение № 319 от Протокол №22/30.06.2017г. на ОбС гр.Брацигово

   

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.18, УПИ I-Училеще и имот пл.№ 414 по действащия регулационен план на  с.Розово, съгласно приложената скица предложение

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

            КМЕТ:........./П/.........

                              /П.Петков/

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-127/30.03.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобрение на ПУП- ПР за част от кв.131, УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово по искане от Община Брацигово

  07-08-2017

  ДЕНКА КИРИЛОВА ВЕЛКОВА- гр.Пловдив ,

  НОНКА АНГЕЛОВА НАНОВА - гр.София ,

  ИВАН СТОЯНОВ НАНОВ- гр. Пловдив,

  АДРИАНА СТОЯНОВА АЛЕКОВА - гр.Велинград,

  ГЕОРГИ АСЕНОВ  НАНОВ - гр. Пловдив,

  ИВАН АСЕНОВ  НАНОВ -гр.Велинград,

  ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ- гр. Пловдив,

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-127/30.03.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП- ПР за част от кв.131, с който се променя отреждането на УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център, както следва: от УПИ II- За озеленяване, спорт и СПА-център се променя в УПИ II-За спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово, като останалите параметри на парцела се запазват. Изменението се процедира по искане от Община Брацигово.

   Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

   

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • 03-08-2017г. Съобщение за издадена Виза за проектиране на реконструкция, пристрояване и преустройство на съществуваща сграда в Цех за произвоство на пилети, засягащо УПИ VIII-Дърводелска работилница в кв.20А по регулационния план на гр.Брацигово.

  03-08-2017

  ДО

   ХРИСТИНА ИВАНОВА СТАНИЛОВА-- гр.Пловдив,

  / за  Ваш имот с идентификатор 06207.501.1795 / УПИ XI-Производствена дейност /

   

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме Ви, че от гл.архитект на община Брацигово е издадена Виза за проектиране на реконструкция, пристрояване и преустройство на съществуваща сграда  в  Цех за произвоство на пилети  засягащо УПИ VIII-Дърводелска работилница в кв.20А по регулационния план на гр.Брацигово. Визата се издава по заявление от Михаил Василев Гюлеметов.

       

  Визата за проектиране се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   

  Възражения се приемат по реда на чл.131 и чл.215, ал.4  от  ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПЗ за УПИ за част от кв.40, УПИ XIV-420, XV-419, XIII-421 по регулационния плана на с.Равногор.

  26-07-2017

  ДО

  ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТОВ - гр.Пазарджик

  ЕЛЕНА ИВАНОВА БАРБОВА- с.Розово

  ТОМА ИВАНОВ ДАБИЖЕВ - гр.Пловдив

  ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЦВЯТКОВ - гр.Русе

  РУМЕН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ - гр.Русе

  СОФИЯ ИВАНОВА МАРГАРОВА-Австралия

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

          Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПЗ за част от кв.40, УПИ XIV-420, XV-419, XIII-421 по регулационния плана на с.Равногор по искане от София Симеонова Гечева.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Информация по чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС

  26-07-2017

  Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 06207.3.576 в землище на гр. Брацигово, община Брацигово , обл. Пазарджик" от „ ВАДА КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Пазарджик , ул. „Михо Стефанов „ № 19, ет. 2 .

  .

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   

  Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 06207.3.576 в землище на гр. Брацигово, община Брацигово , обл. Пазарджик" от „ Вада консулт" ЕООД, гр. Пазарджик , ул. „Михо Стефанов „ № 19, ет. 2.

  Адрес по КК: Поземлен имот с идентификатор 06207.3.576 по КК на гр. Брацигово

           Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес:  гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, ,                е-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4, riewpz@riewpz.org.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик