Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ специалист по Проект „Работа"

  09-08-2018

  ОБЯВА

  По покана на Агенция по заетостта Община Брацигово разкрива работно място "Специалист" по Проект „Работа" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

  Място на работа: гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А.

  Продължителност на работното време - 8 часа.

  На основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ.

  Изисквания:

  -      Образование - средно общо;

  -      Организаторски умения;

  -      Комуникативност;

  -      Отговорност;

  -      Социални умения;

  -      Предприемчивост;

  -      Творчески умения;

  -      Мотивация;

  -      Работа в екип;

  -      Технически умения.

  Процедура: Конкурс по документи и чрез интервю.

              Необходими документи при кандидатстване:

  1.      Заявление за участие в конкурса.

  2.      Копие на документи на придобита образователно - квалификационна степен и допълнителна квалификация.

  3.      Автобиография.

   

              Срокът за подаване на документите до 17.08.2018г. включително в сградата на Общинска администрация - Брацигово, първи етаж - Стая №9

  Лице и телефон за контакт: Васка Атанасова - главен експерт „АОЧР" Общинска администрация гр.Брацигово, 0894689783.

 • ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОР НА СПЕЦИАЛЕН ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

  06-07-2018

  ОБЯВА

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

   

  НА ДЛЪЖНОСТ: ШОФЬОР  НАСПЕЦИАЛЕН ТЕЖКОТОВАРЕН   АВТОМОБИЛ

  БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА : 1

  МЯСТО НА РАБОТА : ОБЩИНА БРАЦИГОВО

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА- 

  • Валидна шофьорска книжка кат. С
  • Валидна карта за квалификация на водача и удостоверение за професионална компетентноост.
  • Валидно удостоверение за психологическа годност.
  • Коректност и сериозност

   

  РАБОТНО ВРЕМЕ : пълно    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

  1.Заявление за заемане на длъжността

  2.Професионална автобиография.

  3.Карта за предварителен медицински преглед

  4.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване 

   

   ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДЕДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

   В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО  ПРИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „АОЧР " .

 • По покана на Агенция по заетостта Община Брацигово разкрива работно място

  21-06-2018

  ОБЯВА

  По покана на Агенция по заетостта Община Брацигово разкрива работно място "Специалист" по Проект „Работа" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

  Място на работа: гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А.

  Продължителност на работното време - 8 часа.

  Срок на наемане - 12 месеца на основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ.

  Изисквания:

  -      Образование - средно общо;

  -      Организаторски умения;

  -      Комуникативност;

  -      Отговорност;

  -      Социални умения;

  -      Предприемчивост;

  -      Творчески умения;

  -      Мотивация;

  -      Работа в екип;

  -      Технически умения.

  Процедура: Конкурс по документи и чрез интервю.

              Необходими документи при кандидатстване:

  1.      Заявление за участие в конкурса.

  2.      Копие на документи на придобита образователно - квалификационна степен и допълнителна квалификация.

  3.      Автобиография.

   

              Срокът за подаване на документите до 04.07.2018г. включително в сградата на Общинска администрация - Брацигово, първи етаж - Стая №9

  Лице и телефон за контакт: Васка Атанасова - главен експерт „АОЧР" Общинска администрация гр.Брацигово, 0894689783.

   

  16.07.2018г. - Общинска администрация обявява, че интервюто за обявената позиция  „ Специалист" по Проект „Работа" оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" ще се проведе на 19.07.2018 г. от 10.00 часа в стая № 3 в сградата на Община Брацигово 

   

   

 • КОНКУРС ЗА ЕКИП МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРАЦИГОВО - КРИЧИМ

  10-08-2017

  КОНКУРС ЗА ЕКИП

  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРАЦИГОВО - КРИЧИМ

   

  Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група Брацигово - Кричим обявява конкурс за следните позиции:

  1.                Изпълнителен директор - 1 бройка на пълно работно време.

  Ø    Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  -    завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";
  -    професионален стаж най-малко 5 години;
  -    управленски опит над 2 години;
  -    опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 (сто) хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;
  -    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР - предимство;
  -    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В - предимство.

  2.    Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР - 1 бройка на пълно работно време.

  Ø    Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  -    завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";
  -    професионален стаж най-малко 2 години;
  -    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР- предимство;
  -    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В - предимство.

  3.    Счетоводител -1 бройка на пълно работно време.

  Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  -    да покрива критериите на чл.18 от Закона за счетоводството за съставителите на ГФО;
  -    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР - предимство;

  -    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В - предимство.

  Ø Технически асистент - 1 бройка на пълно работно време.

  Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  -    завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър";
  -    професионален стаж най-малко 2 години;
  -    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР- предимство;
  -    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В - предимство.  Изборът на кандидатите ще извърши по документи и с интервю. С одобрените лица ще бъдат подписани предварителни споразумения за наемане. Трудовите договори с одобрените кандидати ще бъдат сключени след одобряване на Стратегията за ВОМР на МИГ Брацигово-Кричим от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.

  В срок от 11.08.2017г. до 18.08.2017 г - 17.00 часа кандидатите подават писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Брацигово-Кричим

  В запечатан плик се подават и следните документи:
  1.    Автобиография /CV/ - европейски формат;
  2.    Мотивационно писмо;
  3.    Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
  4.    Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит - трудова и /или осигурителна книжка и др.;
  5.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория В - при наличие на такова.

  Документи се подават в Деловодството на Община Брацигово  на адрес: град Брацигово,улица"Атанас Кабов" № 6а

  На 23.08.2017г. след заседание на Управителния съвет на МИГ Брацигово - Кричим  ще бъдат обявени избраните кандидати.

 • ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

  01-08-2017

  ОБЯВА

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

   НА ДЛЪЖНОСТ : МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

   БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:  4 (четири)

  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ОТ: 01.09.2017г.

   МЯСТО НА РАБОТА :

  - ДГ „Здравец" гр. Брацигово - 2 места.

  - ДГ „Слънце "  с.Исперихово  - 1 място.

  - Медицинска сестра в училищен кабинет по график в ОУ „Христо Ботев " с. Бяга и   в ОУ „ Христо Ботев " с. Исперихово - 1 място.

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА-   образование по специалността „Медицинска сестра"- висше - бакалавър;

   РАБОТНО ВРЕМЕ : пълно  (осем часов работен ден)  

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

  1.Заявление за заемане на длъжността;

  2.Професионална автобиография;.

  3.Копие от документ,  удостоверяващ завършено  образование;

  4.Свидетелство за съдимост; 

  5.Медицинско свидетелство;

  6.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; 

  7.Други;

   ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ :

   от 01.08  до 18.08.2017г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, СТАЯ № 9  

  ПРИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „АОЧР ", тел. за връзка 03552 20 65, вътр.110 .

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик