Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХІІІ-Овчарник, ПИ пл.№. 580023, местн. „Над селото" по плана на бивш Стопански двор, земл. на с. Розово, община Брацигово

 

28-02-2017

К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

    

    До:

     Държавен поземлен фонд- МЗХ-Областна  Дирекция Земеделие-

     Пазарджик  ул. „Екзарх Йосиф „   № 3 ет. 4      

     Илиана Илиева Минева-гр.В. Търново ул.Цар Тодор Светослав №25

     Севдалин Медев  Минчев-гр.Куклен ул." Славянска „ № 7                                             

     Гина Стоянова Димитрова - гр. Пловдив ул." Дръзки „ № 15

     Райна Димитрова Казиска - гр. Пловдив ул.„В.Априлов №100 ет.6 ап 35

     Иван Дим. Димитров - гр. Пловдив ул." Г. Комитата „№15 ет 6

     Петър Запрянов Димитров - с. Розово ул. „Деветнадесета „ № 5

     Надежда Дим. Бъклева - гр. Пещера  ул „Проф.Янко Тодоров" № 10

     Живка Димитрова Арнаудова - с. Розово „ ул. Осма „ № 21

         

       

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 68/ 17.02.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено   изменение на  ПР и ПЗ за УПИ ХІІІ-Овчарник, ПИ пл.№. 580023, местн. „Над селото" по плана на бивш Стопански двор, земл. на с. Розово, община Брацигово по искане на Пено Вълчев Казиски.

     Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32 тел.03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

     Искане и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението   чрез общината до Административен  съд.

.

     Съобщението се изготвя по чл. 61.от АПК

 

 

                                                            Гл.спец.АТОН:____________

                                                                                        / Д. Петрова /

                                                                           Кмет:_____________

                                                                                        / Й. Петкова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик