Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-132/30.03.2017г. На основание чл.150 от ЗУТ По искане от Михаил Симеонов Асенов за изработване на комплексен инвестиционен проект

 

30-03-2017

ЗАПОВЕД № РД-132/30.03.2017г. На основание чл.150 от ЗУТ

По искане от Михаил Симеонов Асенов за изработване на комплексен инвестиционен проект

    Да се изработи комплексен инвестиционен проект за  част от кв.111, УПИ ХХХIII-1438, ТУ по РП на гр.Брацигово съгласно  приложената скица предложение.

КМЕТ........./П/.......

       /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик