Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-133/30.03.2017г. На основание чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ , Решение 9 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ и Решение №271 от Протокол №19/28.02.2017г. на ОбС гр.Брацигово По искане от Екатерина Тодорова, Нейчо Харизанов и инициатива на Кмета н

 

30-03-2017

ЗАПОВЕД № РД-133/30.03.2017г.

На основание чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ , Решение 9 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ и Решение №271 от Протокол №19/28.02.2017г. на ОбС гр.Брацигово

По искане от Екатерина Тодорова, Нейчо Харизанов и инициатива на Кмета на Община Брацигово за изработване на  ПУП- ПРЗ

Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.22, УПИ I-Фурна по РП на  гр.Брацигово   съгласно  приложената скица предложение.

 

КМЕТ........./П/...........

 /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик