Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за издадена Заповед № РД-127/30.03.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобрение на ПУП- ПР за част от кв.131, УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово по искане от Община Брацигово.

 

31-03-2017

ДЕНКА КИРИЛОВА ВЕЛКОВА- гр.Пловдив ,

НОНКА АНГЕЛОВА НАНОВА - гр.София ,

ИВАН СТОЯНОВ НАНОВ- гр. Пловдив,

АДРИАНА СТОЯНОВА АЛЕКОВА - гр.Велинград,

ГЕОРГИ АСЕНОВ  НАНОВ - гр. Пловдив,

ИВАН АСЕНОВ  НАНОВ -гр.Велинград,

ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ- гр. Пловдив,

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-127/30.03.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП- ПР за част от кв.131, с който се променя отреждането на УПИ II-За озеленяване, спорт и СПА-център, както следва: от УПИ II- За озеленяване, спорт и СПА-център се променя в УПИ II-За спорт и СПА-център по регулационния плана на гр.Брацигово, като останалите параметри на парцела се запазват. Изменението се процедира по искане от Община Брацигово.

 Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

 

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик