Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-181-1/02.05.2017г. На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ По искане от Стоян Николаев Буров за изработване на ПУП- ПР

 

02-05-2017

ЗАПОВЕД № РД-181-1/02.05.2017г.


На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ


По искане от Стоян Николаев Буров

за изработване на ПУП- ПР

    Да се изработи ПУП-ПР за  част от кв.74, УПИ VIII -552 по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.1147 по КК на гр.Брацигово/  съгласно  приложената скица предложение.

 

КМЕТ........./П/...........

    /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик