Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Информация за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС

 

09-05-2017

о б я в а


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят Община Брацигово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционнo предложение за „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.175, местност „Просовето", земл. гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик".

Информациията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП (с вх. 08-08-302/04.03.2015 г. в деловодството на общ. Брацигово e предоставенa в писмен вид на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Брацигово, където могат да се предстaвят становища.

Информацията за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС 

 

 

                      Възложител:   Kмет на Община Брацигово

(Петко Валентинов Петков)

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик