Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност “Просовето“ , по кадастрална карта на гр.Брацигово.

 

24-10-2017

ДО

Н-ЦИ  НА ХРИСТО  АНГЕЛОВ  ЦОЙКОВ  /за имот 06207.4.287/

-   Денка Иванова Герчева - гр.Пловдив,

-   Христина Иванова Стоянова- гр.Пловдив,

-   Христо Иванов Цойков- гр.Пловдив,

-   Славка Кузманова Содева - гр.Велинград,

-   Димитър Кузманов Мешекопаранов- гр.Брацигово,

-   Иван Симеонов Аврамов - гр.София,

-  Владимир Симеонов Аврамов - гр.София,

-  Кремена Николова Кузманова - гр.София,

- Кузман Николов Мешекопаранов - гр.София,

- Иван Николов Мешекопаранов - гр.София,

- Георги Стоянов Алексиев- гр.Благоевград,

- Елена Геогиева Панчева- с. Кокаляне,

  Н-ЦИ НА ДАНАИЛ ИВАНОВ БЕКРИЕВ  /за имот 06207.4.286/

- Данаил Иванов Бекриев - гр.Кърджали, ул."Отец Паисий" № 8,вх.А,ет.4,ап.10

- Христо Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул." Черешово топче"№ 5

- Стоян Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул."Черешово топче" № 5

Н-ЦИ НА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ  /за имот 06207.4.283/

Н-ЦИ НА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ  /за имот 06207.4.284/

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност "Просовето" , по кадастрална карта на гр.Брацигово по искане от община Брацигово.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик