Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение Общински съвет - гр.Брацигово одобрява проект за изменение на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за част от кв.94, кв.95 и кв.96 по плана на гр.Брацигово

 

10-11-2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 90 от 10 ноември  2017г. е публикувано съобщение, с което, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ   и чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет - гр.Брацигово одобрява проект за изменение на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за част от кв.94, кв.95 и кв.96 по плана на гр.Брацигово, с което се заличават кв.94Н и 95Н, улица с о.т.316-316а-314а се премахва, за част от улица от о.т. 32а до 48а и улица от о.т 316а до о.т.48в се обособяват пешеходни алеи. Проектират се нови улици - тупик от о.т.48-48а-48б-48в с ширина 8м, о.т. 50а-50б с ширина 8м и о.т. 34а-34б с ширина 6м. В кв.94 за сметка на старите се проектират 20 нови УПИ:  ХV-180, ХVI-180, ХVII-180, ХVIII-1954, ХIX-180, ХX-1954, ХXVI-1954, ХXVII-1954, ХXVIII-1954, ХXIX-180, ХXX-1954, ХXXIII-1954, ХXXIV-1954, ХXXV-180, ХXXVI-180, ХXXVII-180, ХXXVIII-180, ХXXIX-180, ХL-180 ХLI-Озеленяване. В кв.95 за сметка на старите се проектират 4 нови УПИ:VIII-1348, XV-180, XVI-180, XVII-180. В кв.96 за сметка на старите се проектират 6 нови УПИ: VIII-180, IX-180, X-180, Търговия и услуги, XI-180, XII-180, XIII-180, Озеленяване и да се допълнят с новите кадастрални номера УПИ: I-165, II-166, III-167, IV-168. За трите квартала се ситуира нискоетажно свободно застрояване с височина до 10,00м, Пзастр.< 60%, Позел.>40% по означенията и корекциите върху приложената скица-проект.

Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Брацигово пред Административен съд-Пазарджик на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик