Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД на основание чл. 150 от ЗУТ

 

13-04-2018

З А П О В Е Д

№ РД-167
Брацигово12.04.2018 год.

Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а, като разгледах искане с вх. №94Л-216-2/04.04.2018г. от Любомира Петрова Филева, че същото е основателно тъй като възложителя не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.
На основание чл. 150 от ЗУТ

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект:

„Лаборатория за преработка и производство на парфюмерийно-козметични изделия"

в УПИ ХLVІІІ - 273, кв. 7 по плана на с. Розово, общ. Брацигово, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.
Мотиви: Възложителя не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Лаборатория за преработка и производство на парфюмерийно-козметични изделия", находящ се в УПИ ХLVІІІ - 273, кв. 7 по плана на с. Розово, общ. Брацигово

ПЕТКО ПЕТКОВ /п/
Кмет на Община Брацигово

Изготвил: /п/
Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

Съгласувал: /п/
Юрист: Петя Харизанова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик