Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И E че е изготвен Проект за изменение на ПР за УПИ № II - 24 в кв.4 по плана на с. Розово, общ. Брацигово

 

17-05-2018

К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

 

До

Георги Атанасов Атанасов -    Пловдив, ж.к. Тракия 224 В ет.5 ап.13   Йорданка Петрова Атанасова- Пловдив, ж.к. Тракия 224 В ет.5 ап.13

Цонка Атанасова Грънчарова- Пловдив ,ж.к. Тракия 194 Б  ет. 3 ап.06

Калинка Атанасова Василева- с.Братаница.ул. Първа  № 9

Мария Атанасова  Кръстева -  с.Семчиново ул. Двадесет и първа № 16

Митка Иванова Стойчева -     гр. Брацигово   ул. Данаил Юруков №11

Мария Стоянова Кирилова - гр. Велинград  ул.Стойо Калпазанов №14

Златко Димитров Гургов -      гр.Велинград ул.Стойо Калпазанов № 14

Красимира Кръстева Даскалова-   с. Розово ул. Втора № 17

Надежда Михайлова Златанова   - няма дани

                                         

                                          С Ъ О Б Щ Е Н И E

 

     Съобщаваме  Ви, че е изготвен  Проект  за  изменение на  ПР  за УПИ № II - 24 в кв.4 по плана на с. Розово, общ. Брацигово  по заявление с вх. №  94Г-529-1/26.01.2018г. от Георги  Атанасов  Атанасов.

     Проектът се намира в Кметство Розово, адрес: ул. „ Първа"  № 32, тел.03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

     Изменения и възражения  по проекта  се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово  в   14- дневен срок от датата на получаване на съобщението  съгласно чл. 128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

     Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.


     Съгласувал:

      Кмет на с. Розово:..................

                                    / Й. Петкова /

     Изготвил:.....................................

                      / Гл.спец.АТОН: Д. Петрова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик