Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-238/23.05.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

 

25-05-2018

З А П О В Е Д:
№ РД-238/23.05.2018г.

На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 86, УПИ ХІІІ-513 по действащия регулационен план на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.
Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

КМЕТ:........./П/............
/П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик