Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-275/13.06.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

 

13-06-2018
З А П О В Е Д:
№ РД-275/13.06.2018г.

На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ
.

ПУП-ЧИПР за част от кв. 56, УПИ VІ-405, VІІ-404 и Х-401 по действащия регулационен план на с. Равногор, съгласно приложената скица предложение.
Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

КМЕТ:........./П/...............
/П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик