Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за издадена заповед № РД-298/02.07.2018г. на Кмета на община Брацигово за одобрение на ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност “Просовето“ , по кадастрална карта на гр.Брацигово.

 

09-07-2018

ДО

Н-ЦИ  НА ХРИСТО  АНГЕЛОВ  ЦОЙКОВ  /за имот 06207.4.287/

-   Денка Иванова Герчева - гр.Пловдив,

-   Христина Иванова Стоянова- гр.Пловдив,

-   Христо Иванов Цойков- гр.Пловдив,

-   Славка Кузманова Содева - гр.Велинград,

-   Димитър Кузманов Мешекопаранов- гр.Брацигово,

-   Иван Симеонов Аврамов - гр.София,

-  Владимир Симеонов Аврамов - гр.София,

-  Кремена Николова Кузманова - гр.София,

- Кузман Николов Мешекопаранов - гр.София,

- Иван Николов Мешекопаранов - гр.София,

- Георги Стоянов Алексиев- гр.Благоевград,

- Елена Геогиева Панчева- с. Кокаляне,

  Н-ЦИ НА ДАНАИЛ ИВАНОВ БЕКРИЕВ  /за имот 06207.4.286/

- Данаил Иванов Бекриев - гр.Кърджали, ул."Отец Паисий" № 8,вх.А,ет.4,ап.10

- Христо Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул." Черешово топче"№ 5

- Стоян Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул."Черешово топче" № 5

Н-ЦИ  НА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ  /за имот 06207.4.283/

-   Елена Ангелова Здравкова - гр.Брацигово, ул."Васил Петлешков " № 48

-   Жана Ангелова Христова- гр.Брацигово, ул."Брациговска комуна" № 19

-   Николай Георгиев Гюров- гр.Брацигово, ул." Паница Семерджиев" № 20

Н-ЦИ  НА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ  /за имот 06207.4.284/

-   Щастливка Радостова Попова - гр.Брацигово, ул."Антон Ашкерц " № 10

-   Данаил Йорданов Попов- гр.Брацигово, ул ."Антон Ашкерц " № 10

-   Георги Йорданов Попов- - гр.Брацигово, ул ."Антон Ашкерц " № 10

-   Екатерина Данаилова Френкева - гр.Смолян, ул."Деспот Слав " № 28

-   Костадин Стоянов Караджов- гр.Панагюрище, ул."Георги Бенковски" № 25, ет.6, ап.23

-   Лушка Стоянова Тодорова- гр.Брацигово, бул."Трети Март" № 66А, ет.1, ап.1

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, със заповед № РД-298/02.07.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност "Просовето" , по кадастрална карта на гр.Брацигово по искане от община Брацигово.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик