Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ

 

09-07-2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Брацигово, на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица,че е изработен помощен план на земите на ползвателите и на бившите собственици намиращи се в местностите„ Чешмето „ и „ Хисаря" в землище с. Исперихово за ПИ с №034001, №034002, №034003, №034004, №034005, №034006 , №034008, №034009, №034010.

На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана и придружаващата го документация, изложени в сградите на кметство с .Исперихово  и Община Брацигово,  дирекция СА,  до кмета на Община Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик