Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение със Заповед № РД – 284-1/ 20.06.2018г. на Кмета на община Брацигово

 

17-07-2018

До

Георги Атанасов Атанасов  -    Пловдив, ж.к. Тракия 224 В ет.5 ап.13    Йорданка Петрова Атанасова - Пловдив, ж.к. Тракия 224В ет.5 ап. 13 Цонка Атанасова Грънчарова - Пловдив, ж.к. Тракия 194Б ет.3 ап. 06 Калинка Атанасова  Василева -  с. Братаница ул. Първа № 9

Мария Атанасова Кръстева    - с. Семчиново ул. Двадесет и първа №16

Митка Иванова Стойчева     -   гр. Брацигово ул. Данаил Юруков № 11

Мария Стоянова Кирилова  гр. Велинград ул. Стойо Калпазанов № 14

Златко Димитров Гурков -   гр. Велинград  ул.Стойо Калпазанов № 14

Красимира Кръстева Даскалова - с. Розово ул. Втора № 17

Надежда Михайлова Златанова  - няма данни

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Съобщаваме Ви, че със Заповед   № РД - 284-1/ 20.06.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрен   изменение на План за регулация за част от кв.4, УПИ III-24 по плана на с. Розово, община Брацигово,  с който от УПИ III -24 се образуват два нови: УПИ III-24 и УПИ ХV- 24,и се променя северната регулационна линия, като същата минава по имотната граница, съгласно означенията и корекциите върху приложената скица проект.

     Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32, тел. 03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

     Искане и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Община Брацигово  до Административен  съд гр. Пазарджик.

     Съобщението се изготвя по чл. 61 от АПК

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик