Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ: „МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА“, НАХОДЯЩ СЕ В ПИ № 33, МЕСТНОСТ „ЧОРБАНОВО“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. РОЗОВО

 

19-07-2018

СЪОБЩЕНИЕ

     ЗА СТРОЕЖ: „МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ № 33, МЕСТНОСТ „ЧОРБАНОВО", ЗЕМЛИЩЕ НА С. РОЗОВО, СОБСТВЕНОСТ НА АНА ВЕНКОВА ДЮЛГЕРСКА Е СЪСТАВЕН КОНСТАТИВЕН АКТ № 2/19.07.2018Г., КОЙТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 178, АЛ. 5 ОТ ЗУТ. СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО  НА АКТА, СОБСТВЕНИЧКАТА НА СТРОЕЖА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ В ДИРЕКЦИЯ „СА" ПРИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО. ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОНСТАТИВНИЯ АКТ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ В 14 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ ПРЕД ОБЩИНА БРАЦИГОВО.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик