Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД №РД-364/08.08.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

 

09-08-2018

 

ЗАПОВЕД

 

№РД-364/08.08.2018 година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 07.08.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-357/01.08.2018 г

 

Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъдат заличени адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес в                                  с. Исперихово, община Брацигово,  ул."Шестнадесета"№4, на лицата:

 Петрунка Ангелова Апостолова ЕГН.................

  • Асен Димитров Апостолов ЕГН...................

 Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

 

ПЕТКО ПЕТКОВ             /п/

Кмет на община Брацигово

                                                                                                                                               

Съгласувал:             /п/

Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик