Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

 

11-09-2018

ДО

Н-ЦИ ЩЕРЬО АТАНАСОВ КРАЙНОВ  /за имот 016035/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

 

Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 016100, с площ 0,043 дка, образуван от поземлен имот с № 016035, целия с площ 6,560 дка с начин на трайно ползване: ливада, върху който попада стъпка на стълб № 59 на обекта, намиращ  се в местност „Селчица" землището на с.Равногор, община Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик