Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

 

11-09-2018

ДО

 Н-ЦИ ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ДЕЧЕВ  /за имот 039047/

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЧЕВ - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант" № 4, ет. 4, ап. 2

НЕЙЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант" № 51, ет. 2, ап. 12

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА - обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд, бул. „Д-р Г.Димитров" №33

МАГДАЛЕНА НЕЙЧЕВА ДЕЧЕВА - обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд, бул. „Д-р Г.Димитров" №33

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ - гр. Брацигово, ул. „Брациговска Комуна" № 3

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ - гр. Пловдив, ул. „Крайова" № 11, ет. 4, ап. 6

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  ПЕТКОВ - гр. Брацигово, ул. Брациговска Комуна" № 3

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

 

Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 039069, с площ 0,024 дка, образуван от поземлен имот с № 039047, целия с площ 4,411 дка с начин на трайно ползване: пасище, мера, върху който попада стъпка № 74 на обекта, намиращ  се в местност „ Форцово" землището на с.Равногор, община Брацигово.

·  Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "ВИЛИ 05 - ВЕЛИЧКА КРУШАРОВА"

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик