Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

 

12-09-2018

ДО

Н-ЦИ  ЩЕРЬО  АТАНАСОВ  КРАЙНОВ -

за имот  №016035 м."Селчица", землището

 на с.Равногор, общ.Брацигово.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

 

Уведомяваме Ви, че с решение  от протокол от 19.09.2018 год. на комисията по чл.210, ал.1  от ЗУТ за определяне   цена за обезщетение на ограничени вещни права /безсрочно сервитутно право/  през частни имоти на територията на Община Брацигово за трасе на новоизграждащ се  електропровод  „ВЛ  110кV ВЕЦ „Въча 1" - ВЕЦ „Цанков камък", обявен за национален обект, е определена цена от 500 /петстотин/ лева за правото на прокарване през Вашия поземлен имот номер 016035, м."Селчица", землището на с.Равногор, общ.Брацигово, което е с площ на сервитута 1.495 дка.  

 На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14 дневен  срок от съобщаването могат да се направят писмени искания и възражения по оценката до Административен съд гр.Пазарджик чрез  Община Брацигово.

 

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик