Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на ...

 

04-10-2018

                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    

Относно: Публично обявяване, съгласно чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за  проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, за запознаване с Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около водоснабдителен сондаж за бутилиране на изворна вода-гр.Брацигово, който ще бъде разположен на територията на имот № 06207.3.576, местност„Шавариеви ливади" по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.Собственост на „ ВАДА КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пазарджик.

Възражения по смисъла на чл.39, ал.3 от Наредба №3 за условията и реда за  проучване,проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди от заинтересованите лица могат да се изпращат в 30-дневен срок чрез община Брацигово, до  БД - Пловдив.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик