Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-33/05.02.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

 

05-02-2019

 

 

З А П О В Е Д:

 

№ РД-33/05.02.2019г.

 

На основание чл. 124а, ал.2  от ЗУТ и решение № 572/28.12.2018г. на Общински съвет гр.Брацигово

 

 

          

Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 123, УПИ „Цех за пластмасови и нишкови материали" по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

 

 

 

          КМЕТ:........./П/...............

                            /П.Петков/

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик