Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.126, УПИ V-Дърводелска работилница

 

08-02-2019

 Н-ЦИ  ЕЛЕНА БОРИСОВА СТОЯНОВА

БОЖАНА СТОЯНОВА МИШЕВА - гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" №62

ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА-гр.Пловдив, ул. "Васил Левски" №94, ет.7, ап.25 

                                                                                                                

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за  част от кв.126, УПИ  V-Дърводелска работилница, магазин-готова продукция и складсва базапо действащия регулационен план на гр.Брацигово, от който се образуват два нови УПИ-УПИ ХII-1804, автосервиз, търговия и услуги и УПИ V-1804.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик