Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XХI-Завод за домакински съдовеза част от кв.22, по действащия регулационен план на гр.Брацигово / имот с идентификатор №06207.502.36

 

08-02-2019
ДО

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЪРПОМАНОВА - гр.Пловдив, бул."Цар Борис III Обединител" №23, ет.3, ап.9

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА - гр.София, Ж.К. "Расадник коньовица" №14 А, вх.Г, ет.4, ап.19

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ XХI-Завод за домакински съдовеза част от кв.22, по действащия регулационен план на гр.Брацигово / имот с идентификатор №06207.502.36 по КК/, на който се променя отреждането и става УПИ ХХI-36, Производствена дейност, търговия и услуги.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик