Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ че в ДВ бр. 21 от 12 март 2019г. е обнародван изработеният проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия на „Нетгард "ООД

 

14-03-2019

СЪОБЩЕНИЕ

Община Брацигово, обл.Пазарджик, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ  съобщава на заинтересованите лица, че в ДВ бр. 21 от 12 март 2019г. е обнародван изработеният  проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия на „Нетгард "ООД от съществуваща шахта ШКС 02 през землищата на с.Козарско и с.Исперихово до нова шахта ШКС 02  на път III-375 в общ.Брацигово, обл.Пазарджик. Засегнати от трасето имоти  в землището на с.Козарско са номера  000030, 000072, 000073, 000075, 000094, 000157, 660001 и 660002, а в землището на с.Исперихово имоти номера 000085, 000096, 000097, 000141, 000145, 000197, 000201, 000223, 000224 и 000550. Проектът за ПУП се намира в стая номер 5 в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6а.

В едномесечен срок от обявлението в Държавен вестник,  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 Със ПУП-а може да се запознаете тук!

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик