Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ, че в „Държавен вестник“, бр.21, от 12.03.2019г. на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ е публикувано съобщение за приемане план на новообразуваните имоти в м.„Таушан баир“

 

14-03-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава, че в „Държавен вестник", бр.21, от 12.03.2019г. на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ е публикувано съобщение за приемане план на новообразуваните имоти в м.„Таушан баир" - поземлени имоти № 000364, № 000365, № 000366, №000369, № 000370, № 000372, № 000373, № 000439; в м. „Чобанов баир" - поземлен имот № 000375 и в м."Жлъчка" - поземлен имот № 000376, землище с.Козарско. Придружаващата го документация е изложена в сградите на Кметство с.Козарско и Община Брацигово,  дирекция СА.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана на новообразуваните имоти и придружаващата го документация в кметство с.Козарско и Община Брацигово,  дирекция СА,  до Кмета на Община Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик