Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-74/07.03.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

 

14-03-2019

З А П О В Е Д:

РД-74/07.03.2019г.

 

На основание чл. 124а, ал.1, от ЗУТ

 

           ПУП-ПР за част от кв. 21, имот пл. номер 273 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

 

          КМЕТ:............/п/............

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик