Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-207/14.05.2019г. на осн. чл. 124а, ал.2 от ЗУТ

 

14-05-2019

З А П О В Е Д:

№РД-207/14.05.2019г.

 

На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и

решение № 21 от Протокол № 1 /10.04.2019г. на ОбЕСУТ

 

           Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 13, УПИ VІ-96 по действащия регулационен план на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

 

          КМЕТ:.........../П/............

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик