Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-225/20.05.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ

 

28-05-2019

ДО

Н-ЦИ ВАСИЛИСА ГЕОРГИЕВА ХРИСЧЕВА

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ АЧКОВ - гр.София, Ж.К. "Свобода" № 19, вх. А, ет.2, ап.6

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-225/20.05.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за част от  кв.40, УПИ ХI-Жилищен комплекс; УПИ X-443; УПИ IX-443,445 и УПИ VIII-445 по регулационния план на гр.Брацигово, с  който за сметка на горе цитираните УПИ се обособяват нови УПИ: УПИ XI-960; УПИ IX-1969; УПИ X-959; УПИ VIII-958  по искане на Александър Желязков Манчев и „БГ Хаус" ЕООД.

          Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

          Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик