Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД-262/07.06.2019г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

 

07-06-2019

 

З А П О В Е Д:

  РД-262/07.06.2019г. 

На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ


Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 27, УПИ  ІV-130 по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

          КМЕТ:........./п/............

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик