Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение на Решение № 659/22.04.2019г. на Общинският съвет гр.Брацигово

 

01-07-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Брацигово съобщава, че в Държавен вестник брой 51 от 28 юни  2019г. е публикувано Решение № 659/22.04.2019г. на Общинският съвет гр.Брацигово, с което  на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 и във връзка с  ал.2    от ЗМСМА,   чл.129, ал.1 от ЗУТ  и  решение №501/29.06.2018г.  на  ОбС гр.Брацигово:

1. Дава предварително съгласие трасето да премине през общински имоти с номера по КВС: 000030 - полски път, 000072 - местен път, 000073 - полски път и 000094 - полски път, в землището на с.Козарско и през имоти с номера 000085 - полски път, 000096 - полски път, 000097 - полски път, 000141 - полски път, 000145 - полски път, 000197 - полски път, 000224 - полски път и 000550  - скали в землището на с.Исперихово

2. Одобрява ПУП - Парцеларен план за определяне  на  трасе на линеен обект  „Оптична кабелна линия от съществуваща шахта ШКС  02  през землищата на с.Козарско и с.Исперихово до нова шахта ШКС 02  на път III-375 в общ.Брацигово", минаващо през имоти с номера 000030, 000072, 000073, 000075, 000094, 000157, 660001, 660002 в землището на с.Козарско и имоти с номера  000085, 000096, 000097, 000141, 000145, 000197, 000201, 000223, 000224, 000550 в землището на с.Исперихово, съгласно  означенията на приложената скица-проект и съобразно условията в писмо № 8/02.05.2019г. на „БУЛСАТ" ЕООД.

Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Брацигово пред Административен съд - гр.Пазарджик  на основание чл.215, ал.  4 от  ЗУТ.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик