Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-317/10.07.2019г. на осн. чл. 124а, ал.1 от ЗУТ

 

10-07-2019

 

З А П О В Е Д:

РД - 317/10.07.2019г.

 

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ

 

           Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 68, УПИ ІV-730 по действащия регулационен план на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

          КМЕТ:........./П/...............

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик