Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.13, УПИ VI-96 по регулационния план на с.Равногор

 

01-08-2019

ДО

Н-ЦИ БОРИС ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

ЛИДИЯ БОРИСОВА СТОЙЧЕВА - гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" №74, ап.19


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.13, УПИ VI-96  по регулационния план на с.Равногор, от който се образуват два самостоятелни УПИ: УПИ VI-96 и УПИ IX-96.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекциа «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик