Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с РЕШЕНИЕ № 695 от 30.07.2019г.

 

01-08-2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РЕШЕНИЕ № 695

от 30.07.2019г.

 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.11 т.12, т.23 и във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), на основание чл.8,ал.9, т.5 и т.6 от Закона за общинската собственост, чл. 73, ал.5 от Закона за горите /ЗГ/ и  чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И :

 

1. Определя обект: "Ремонт и реконструкция на водоем 150 м3 в летовище "Васил Петлешков " /Атолука/,Община Брацигово - допълнителн водоснабдяване от извори "Такев връх" и "Пейкови  мандри" - ОБЩИНА БРАЦИГОВО ", като общински обект от първостепенно значение.

         2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на част от имот с идентификатор 61220.514.2 по КК на с.Равногор, собственост - държавна публична, с НТП - Друг вид дървопроизводителна гора, в землището на с.Равногор,  попадаща в отдел 124, подотдел "б" по  ГСП  от  2018 г. на  ТП ДГС- Пещера,   с който за тази част от имота с площ 1050 кв.м, се отрежда УПИ  І- Напорен резервоар / Водоем / , съгласно приложената скица-предложение,

3. Одобрява задание за изработване на ПУП.

4. Решението подлежи на разгласяване по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик