Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-353/06.08.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрен Акт за непълноти/грешки, с който се попълва кадастралната карта на с.Бяга

 

08-08-2019
ДО

ТАНЯ  ВАСИЛЕВА  СЛАВОВА - гр.Пловдив, ул."Петрова нива" № 20, ет.1

МАРИЯ  КИРИЛОВА  КОЛИШОВА - с.Бяга, ул."Седма" № 2

ЙОРДАНКА  ВАСИЛЕВА  БОНЧЕВА - с. Поповица, обл.Пловдив, ул."33-та" №18

ЛИЛЯНА ВЪЛКОВА  ЙОРДАНОВА - гр.София, ж.к."Люлин"419, вх.Д,ет.5,ап.101

НИКОЛИНА ВЪЛКОВА АМБРЕВА - гр.Пловдив, ул."Родопи",№70, вх.А,ет.1,ап.6

БЛАГОЯ  СТОЕВ  АНАСТАСОВ - с.Бяга, ул. „Втора", № 18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-353/06.08.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрен  Акт за непълноти/грешки, с който се попълва  кадастралната карта  на  с.Бяга с новообразуваните имоти пл. №№ 237 и 234 в кв. 23 по искане от Таня Василева Славова като наследник на Васил Александров Колишев.    

         Заповедта и актът се намират в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

         Искания и възражения по заповедта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд - Пазарджик.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик