Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение относно одобрен план на новообразуваните имоти за поземлени имоти м."Хисара" по влязла в сила КККР на землището на с.Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

 

04-11-2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Брацигово, област Пазарджик, на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.8 ППЗСПЗЗ и т.3.7 от Заповеди  с № РД-46-494/22.08.2003г. на МЗГ и № РД-02-14-454/22.08.2003г. на МРРБ за техническите изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията съобщава на заинтересованите лица, че в ДВ бр.84  от 25.10.2019г. е обнародвана заповед № ТУ-227/18.10.2019г, с която е одобрен план на новообразуваните имоти за поземлени имоти с идентификатори: 32888.34.1, 32888.34.2, 32888.34.3, 32888.34.4, 32888.34.5, 32888.34.6, 32888.34.8, 32888.34.9 и 32888.34.10 в м."Хисара" по влязла в сила КККР на землището на с.Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица, чрез Областния управител на област Пазарджик пред Районен съд - Пещера в 14 дневен срок от обнародване на заповедта в Държавен вестник.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик