Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Отговор на Жалба с вх. № 94А-890-2/17.09.2019г. ДО СТЕФАН УРУМОВ/ЧРЕЗ НЕГО ДО АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ/

 

20-11-2019

ДО

СТЕФАН УРУМОВ/ЧРЕЗ НЕГО ДО АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ/

УЛ. „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ"№24А

ГР. БРАЦИГОВО

 

Относно: Жалба с вх. № 94А-890-2/17.09.2019г.                                                                

 

                                                                  СЪОБЩЕНИЕ

     Във връзка с гореописаната жалба,  Ви уведомяваме, че служители от Общинска администрация извършиха проверка на място за визираното строителство на бетонова плоча  с обособени помещения под същата, находяща се в поземлен имот с идентификатор 06207.502.1569, собственост на Кръстана Лупанова и Христо Урумов. Изискахме и строителни книжа за построеното, но такива не бяха представени. По данни на собствениците постройката е строена преди 2001г. 

    В предвид годината на построяване изискахме гл. архитект  изследва дали постройката отговаря на изискванията за търпим строеж, съгласно § 16, ал. 1 или § 127, ал. 1 от ПР на ЗУТ. В конкретния случай становището на гл. архитект е, че строежа отговаря на  изискванията за търпим строеж съгласно §16, ал. 1 или § 127. (1) от ЗУТ- Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване.

    Настоящия  отговор  Ви е изпратен до адрес по местоживеене. Същият отговор  не е потърсен, което е отразено  в  обратната разписка на върналото се в Община Брацигово писмо.

 

С уважение,

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик