Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за съставен констативен Акт

 

25-11-2019

ДО

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ

Ж.К."МЛАДОСТ"№1, №104,ВХ.В,ЕТ.1,АП.39

ГР. СОФИЯ 1000

 

                                                                 СЪОБЩЕНИЕ 

   Уведомяваме Ви, че е изготвен Констативен акт № 1 от 22.10.2019г. за строеж: Масивен навес  в имот с идентификатор № 06207.502.1568 по КК на гр. Брацигово, Ваша собственост, който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ, който се състави в 3 екземпляра. Със съдържанието на Констативен акт № 1 от 22.10.2019г. може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Брацигово.  Настоящето съобщение Ви е изпратено и до адрес по местоживеене. Същото не е потърсено, поради което на 25.11.2019г.е поставено на таблото за обявления в сградата на общината и е залепено на вратата на имота Ви, в който се извършва незаконния строеж. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани пред Община Брацигово в 7 дневен срок, считан от датата на залепване съобщението на имота Ви.

 

С уважение,

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

За Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик