Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПР за част от кв.35, УПИ VII-402; УПИ VIII-401; УПИ IX-403 по регулационния план на с.Бяга

 

31-12-2019

ДО

НЕДЯЛКА  ДИМИТРОВА  ИЛИЕВА - гр.София,  ул. "Силиврия" №21, вх.2, ет.4, ап.15

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР за част от кв.35, УПИ VII-402; УПИ VIII-401; УПИ IX-403 по регулационния план на с.Бяга, като регулационните линии между горецитираните УПИ да минат по имотните граници и улично-регулационната линия на 3-те УПИ също да мине по имотната им граница откъм улицата, по искане на Райна Георгиева Дутина.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик