Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел

 

27-05-2020

ДО

Н - ЦИ   ТОДОР  АТАНАСОВ  ТЕРЗИЕВ 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ ХI - Хотел, спорт и рекреация, с цел обособяване на УПИ ХI - 2016 Социални, общественообслужващи и административни дейности, старчески дом, хотел, спорт, рекреация, търговия и услуги в кв.128 по плана на гр.Брацигово.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик