Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.120, УПИ ХV-ЖСК и магазин по регулационния план на гр.Брацигово

 

07-08-2020

ДО

„АНИК  КОМЕРС" - гр.Пловдив,  ул. "Мария Кюри" №1, ет.3, ап.5

                                 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв.120, УПИ ХV-ЖСК и магазин; УПИ XVI-1779,1790; УПИ XVII-1790; УПИ XVIII-1779 Търговия и услуги и УПИ ХХ-1779 Трафопост по регулационния план на гр.Брацигово, с който се предвижда да се измени границата между УПИ XVI-1779,1790 и УПИ XVII-1790. УПИ ХV-ЖСК и магазин увеличава площа си за сметка на улица с осова точка от 612 до осова точка 613. За сметка на УПИ ХV-ЖСК и магазин се обособява улица тупик с осова точка от 613а до осова точка 613б, с ширина 7.17 метра. УПИ ХV-ЖСК и магазин сменя отреждането си на УПИ ХV-1842 Жилищно строителство. УПИ XVIII-1779 Търговия и услуги сменя отреждането си на  УПИ XVIII-1846 Жилищно строителство. УПИ ХХ-1779 Трафопост сменя отреждането си на УПИ ХХ-1845 Трафопост.        

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик