Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-797/30.12.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

 

05-01-2021

З А П О В Е Д:

 

РД-797/30.12.2020г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТРешение VII

От Протокол №10/16.12.2020г. на ОбЕСУТ 

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06207.5.27, м."Нерзето" по КККР на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик