Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Във връзка с породилите се в последните дни спекулации около минералната вода в община Брацигово

 

01-06-2020
Уважаеми съграждани,
Във връзка с породилите се в последните дни спекулации около минералната вода ръководството на община Брацигово пояснява следното:
Минералната вода е изключителна държавна собственост и е предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Брацигово до 01.01.2036 год. с Решение на Министерство на околната среда и водите №17 от 13.02.2018 г., като в т. 5 от това Решение е записано, че за ползване на минерална вода от находище „Брацигово" Общински съвет Брацигово определя с решение, издадено по реда на чл. 41 от Закон за водите водовземното съоръжение, местата и количествата минерална вода за общо водовземане от населението.
С Решение №66/28.02.2020 год. Общински съвет Брацигово определя сондаж №2 за това, тъй като и в момента той захранва чешмата. Дебитът на този сондаж е 0.5 л/сек. Господин Васил Василев е подал заявление за намерение да ползва сондаж №2. Съгласно сертификата въпросният сондаж има технически възможен дебит 0,5 л/сек. В заявлението на господин Василев бе посочено желание да бъде използван дебит 1 л/сек. Затова веднага бе изпратено запитване до Министерството на околната среда и водите за стартиране на процедура за вземане и доставка на водни проби и за издаване на балнеологична оценка за минерална вода от сондаж №1, находище „Брацигово".
Общинското ръководство никога не е имало намерение да спъва или възпрепятства по някакъв начин инвестиционните намерения на господин Василев. Такава инвестиция в града ни е нужна и чакана с години. Затова веднага започнахме преписка с Министерството на околната среда и водите, с надеждата, че може да ни бъде разрешено да използваме сондаж №1.
Относно отдаването на концесията за бутилиране на минерална вода, следва да се уточни, че такива правомощия има Министъра на околната среда и водите. Общински съвет Брацигово взе Решение №87 от 27.03.2020 г. с което дава съгласие сондаж №5 да се предостави на концесия за минерална вода, като определя дебит 1 л/сек., за 365 дни в годината, за срок от 25 год.
Сондаж №5 има дебит 1,25 л/сек. и може да бъде отдадено количество 1 л/сек. Решението на Общински съвет бе изпратено в Министерството на околната среда и водите, като в момента се очаква отговор дали е започнала такава процедура.
Фирмата „Вада консулт" ЕООД бутилира изворна вода. Никой не им е отдавал по никакъв начин достъп до минерална вода. От страна на фирмата е направен сондаж, за което има съответните разрешителни - „Изграждане на тръбен кладенец" в поземлен имот с идентификатор № 06207.3.576, м. „Шавариеви Ливади" по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. На етикетите на бутилките с вода пише каква е тя и от кой източник е.
Ръководството на Община Брацигово призовава за спиране на всякакви спекулации и интерпретации по темата!
Всички Ние - общинското ръководство и общинските съветници сме тук за да работим за благото на хората и просперитета на общината. Не е от ничия полза да се спира или да се пречи на каквато и да е инициатива или инвестиционно намерение, която да е в интерес на гражданите на нашата прекрасна община, като обаче следва да бъдат спазвани законите на Република България!


Надежда Казакова
Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик