Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Стартира рекултивацията на депото за ТБО на община Брацигово

 

19-01-2021

19 януари 2021 година. Един необикновено студен за тези места ден даде ново начало. Стартира изпълнението на Проект №BG16M1OP002-2.010-0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик", съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 ", съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Настоящото проектно предложение предвижда извършването на дейности по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци на град Брацигово, което е разположено на площ от около 15 дка, като действителната площ заета с отпадъци възлиза на малко над 18 дка. Разположено е в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в землището на град Брацигово.

Депото за неопасни отпадъци на град Брацигово е изградено през 1973 г. Експлоатацията на същото е преустановена през 2017 г., с мотиви, че същото не отговаря на нормативните изисквания за такъв вид съоръжения.

В рамките на проекта ще се закрие депото за битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация на замърсените терени. След приключване на техническата рекултивация ще се извърши и биологичната рекултивация със средства на общината.

Предвидени за изпълнение са следните дейности:

-подготовка на площадката,

-преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло,

-оформяне на окончателния контур на отпадъците,

-изкопаване и полагане на газовите кладенци,

-изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца,

-полагане на покривните слоеве,

-изпълнение на биологичната рекултивация,

-изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей,

-изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.

Основната цел на проектното предложение е подпомагане изпълнението на задълженията на Р България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО от 1999 година, относно депонирането на отпадъци и по-точно осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.

Специфична цел е извършване на техническа рекултивация на 1 бр. общинско депо за неопасни отпадъци, разположено на територията на град Брацигово.

При реализацията на дейностите, залегнали в проектното предложение ще се прилагат следните основни принципи за партньорство и добро управление:

- Ефикасност и ефективност - за постигане на целите се предвижда оптимално използване на наличните ресурси;

- Върховенство на закона - спазване на българското и европейското законодателство, приложимо към изпълнението на настоящото проектно предложение, както и ще гарантира честност и безпристрастност в работата на ЕУП;

- Етично поведение - поставяне на обществения интерес над личния;      

- Компетентност и капацитет - екипът по проекта е в състояние да изпълнява своите задължения по неговото изпълнение.

Принципа на законност  се спазва, като при подготовката и изпълнението на проектите  се прилагат изискванията на действащата европейска и национална нормативна уредба.

Принципа на партньорство ще се спазва, като при изпълнението на проектите ще се осигури партньорство, прозрачност и публичност чрез включване на заинтересованите страни в процеса, както и навременното им информиране.

Принципа на равнопоставеност и недопускане на дискриминация ще се спазва, като при подготовка и изпълнение на проектите ще се насърчават равните възможности за всички, включително възможностите за достъп на хора с увреждания.

Принципа на устойчиво развитие и ресурсна ефективност ще се спази, чрез допринасянето на проекта към повишаване на общественото самосъзнание за подобряване на управлението на битовите отпадъци, в т.ч. и за увеличаване на участието на гражданите в разделното събиране на отпадъците. Устойчиво развитие ще се гарантира и по отношение на устойчивостта на вложените инвестиции и реализирани мерки в резултат от изпълнението на проекта, като се гарантират възможност за възпроизвеждане на проекта на други места. Ресурсната ефективност ще се осигури чрез съответствие с най-високите нива на йерархията за управление на отпадъците, като водят до минимално количество на отпадъците, предназначени за крайно обезвреждане/депониране.

Принципът на пропорционалност ще се прилага, като при определяне на срока за получаване на оферти ще се взема предвид времето, необходимо за подготовката на офертите съобразно характера и сложността на конкретната обществена поръчка. Предвид спазване на този принцип, освен минимално определените в ЗОП срокове, по преценка е възможно да се определи по-дълъг срок.

Принципът за публичност и прозрачност при провеждане на обществените поръчки за възлагане на дейности на външни изпълнители ще се прилага, като всички документи във връзка с провеждането на процедурите, избора на изпълнители, сключените договори и изпълнените договори ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Брацигово и ще са публично достъпни за всички.

Ще бъде проучена възможността за възлагане на зелена/и обществена/и поръчка/и за изпълнение на дейностите по проекта.

 

На полагането на първата копка присъства и областния управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, както и управителя на фирмата изпълнител „Делчев Инжинериг".

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик