Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Брацигово участва в проект „Богатствата на Западни Родопи

 

22-03-2013
 

 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 
 
www.bgregio.eu
 Инвестираме във Вашето бъдеще!
 
  
   

На 18.03.2013 г. в град Девин се състоя медийното представяне на проект „Богатствата на Западни Родопи", който бе спечелен от група общини (Девин, Брацигово, Борино и Доспат) бенефициенти по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите II".

На 20.02.2013г. между община Девин - водеща по проекта и Министерство на регионалното развитие и благоустройство  се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-03/2012/008 за изпълнение на проект „Богатствата на Западни Родопи", който се финансира от Европейски фонд за регионално развитие/ЕФРР/ чрез оперативна програма „Регионално развитие" и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на реализация на предвидените проектни дейности е в размер на 462 625,58 лв..От тях размерът на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 439 494,30 лв. или 95%. Освен средствата осигурени от Оперативната програма „Регионално развитие" и държавния бюджет се изисква осигуряване на задължителен собствен финансов принос в размер на 5%. Размерът му се изчислява на 23 131,28 лв. и ще бъде разпределен между община Девин и нейните партньори - общините Брацигово, Борино и Доспат.

Периодът на изпълнение е 24 месеца т.е. до 20.02.2015г.

Общата цел на проекта е насочена към популяризиране на региона като обща туристическа дестинация, окомплектоване и предлагане на атрактивни и конкурентни туристически пакети, което ще увеличи броя на туристите, посещаващи тези дестинации и ще удължи средната продължителност на престоя им. Освен това се цели да се привлекат нови пазарни сегменти и по-пълноценно да се оползотворят природните и антропогенни ресурси.

Целевите групи, към които е насочен проектът са българските и чуждестранните туристи (основно Гърция, Турция, Русия, Украйна и Великобритания). Като крайни очаквани резултати от реализацията на проекта се посочват -увеличаване на приходите от туризъм в региона, създаване на възможности за нови работни места и повече инвестиции в инфраструктура и човешки ресурси

Това съобщение е създадено в рамките на проект  „Богатствата на Западни Родопи", който се осъществава с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие"2007-2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик